Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur III

Är du sugen på mer barnkulturstudier? Kursen bygger vidare på tidigare kurser i barnkultur och ger breddad och fördjupad kunskap inom barnkulturämnet samt övar din förmåga till kritiskt tänkande och självständig reflektion.

Photo: Anton Petrychenko/Mostphotos.
Photo: Anton Petrychenko/Mostphotos.

Barnkultur III fördjupar kunskaperna inom barnkulturämnet genom att belysa kulturella uttryck såsom film, litteratur, scenkonst och digitala medier, utifrån en rad olika teoretiska och metodologiska perspektiv. Under kursen får du också utveckla din självständighet genom att träna förmågan att identifiera och formulera vetenskapliga problem, tillämpa fruktbara perspektiv och metoder på olika barnkulturella material samt formulera och presentera en egen undersökning.

Kursen består av tre delkurser. I den första presenteras olika teoretiska perspektiv och metoder som är relevanta för barnkulturforskningen och som du bekantar dig med genom föreläsningar, seminariediskussioner och tillämpning. I den andra fördjupar du dig i en del av forskningsfältet och presenterar dina fynd i en kunskapsöversikt. I den tredje delkursen får du genomföra en undersökning av valfri del av barnkulturområdet och får i detta uppsatsarbete hjälp av en handledare.

Barnkultur III kan utgöra grunden för en kandidatexamen med inriktning mot huvudområdet Barnkultur. Kursen ger breddad och fördjupad ämneskunskap, samtidigt som den vässar din förmåga till självstädig reflektion och presentation i tal och skrift. Dessa kurskaper är användbara och efterfrågade i en rad yrken inom till exempel kulturproduktion, kulturförvaltning och kulturförmedling, liksom inom administration och undervisning. Kursen är en del av förkunskapskravet till Magisterprogram i Barnkultur, för dig som vill studera vidare i ämnet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges nästa gång VT24 period A-D.

  VT24: 15/1-2/6

  Kursbeskrivning:

  Publiceras senast en månad före kursstart.

   

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Teori och metod, 10 hp  

  Kursen introducerar relevanta teoretiska utgångspunkter och metoder för studier inom olika barnkulturella områden och studenterna övar på att tillämpa dessa. Kursen ger också kunskap som involverar barn.

  2. Tematisk fördjupning, 5 hp  

  Under kursen presenteras olika forskningsområden som är relevanta för det barnkulturella fältet. Studenten får möjlighet att fördjupa sig självständigt i ett avgränsat forskningsområde inom barnkultur.

  3. Examensarbete, 15 hp

  Delkursen syftar till att utveckla studentens förmåga att självständigt tillämpa relevanta teoretiska ansatser, metoder och etiska överväganden i en uppsats. Delkursen syftar även till att utveckla studentens förmåga att självständigt söka litteratur inom ett begränsat och relevant problemområde för uppsats.

  I delkursen ingår en opposition i vilken studenten genomför en kritiskt granskande diskussion av en annan students examensarbete.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

  Studenten ska genomföra och presentera ett självständigt arbete samt opponera på en annan students uppsats.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift, en skriftlig individuell uppgift i form av en reflektionsblogg, samt det självständiga arbetet, 15hp.

  Examinator

  Publiceras senare.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

  Karriär

  Studenter som läst barnkultur arbetar exempelvis inom:

  • Teater/scenkonstproduktion
  • Konstpedagogik
  • Tjänstemannayrken såsom: kulturhandläggare
  • museum, bibliotek, bokförlag och liknande

  Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen.

  Det finns också studenter som läser barnkultur för att bredda sin utbildning, som fortbildning, eller utifrån sitt starka engagemang för fältet.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se