Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Cell- och molekylärbiologi

Kursen behandlar grundläggande cellbiologi, molekylärbiologi, genetik och mikrobiologi.

Kursen behandlar processer i cellen på en molekylär nivå för att beskriva strukturer och funktion hos virus, bakterier och eukaryoter samt molekylär genetik med tonvikt på människa. Du får lära dig experimentella verktyg som används idag. Diskussioner om cell- och molekylärbiologi i dagens samhälle sker i grupper.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser, Molekylär cellbiologi  och genetik 10.5 hp och Mikrobiologi 4.5 hp.

  Delkurser

  Mikrobiologi 4.5 hp, "Mikroorganismers uppbyggnad och diversitet", har tyngdpunkt på bakterier, arkéer och virus. Vidare behandlas mikroorganismers roll i mark och vatten, interaktioner med djur och växter samt relationen mellan mikroorganismer och människan.

  Molekylär cellbiologi och genetik 10.5 hp, "Cellens organisation och funktion", behandlar molekylärbiologiska processer från DNA till protein i prokaryota och eukaryota celler. Kursen ger kunskap om metoder, analyser och tillämpningar inom molekylärgenetik och genteknik samt transmissionsgenetik och human genetik inklusive genetiska sjukdomar (hos människa).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer, demonstrationer, studiebesök och självständiga arbeten. Deltagande i gruppundervisning, laborationer, demonstrationer, studiebesök och självständiga arbeten samt därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Föreläsningarna är inte obligatoriska men nödvändiga för att bättre kunna tillgodogöra sig kursbokens innehåll. Du får också möjlighet att ställa frågor och diskutera problem.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Delkurserna avslutas med skriftliga prov, då inga hjälpmedel är tillåtna. Den sjugradiga skalan tillämpas på teoridelen, men för att få ett godkänt betyg krävs även godkända labrapporter. Betyget A ges då 95% av maxpoängen uppnåtts, B vid 85%, C vid 75%, D vid 65%, E vid 60% Fx vid 50% samt F under 50% av maxpoängen. Möjligheten att komplettera betyget Fx upp till godkänt betyg ges dock inte på denna kurs.

  Examinator

  Ann-Beth Jonsson (Mikrobiologi 4.5 hp)
  E-mail: ann-beth.jonsson@su.se

  Johan Ankarklev (Molekylär cellbiologi och genetik 10.5 hp)
  E-mail: johan.ankarklev@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mikrobiologi 4.5 hp: Carlson, K. et al. Introduktion till mikrobiologi. 3:e uppl. Studentlitteratur 2017. ISBN 9789144118857.

  Cell- och molekylärbiologi och genetik 10.5 hp: Sadava, D. et al. Life. 12:e uppl. Macmillan 2020. ISBN: 97813.

 • Kursrapporter

 • Kontakt