Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tvåspråkighet i samhället

Kursen belyser aspekter av två- och flerspråkighet i globaliseringens tidevarv. Den undersöker förhållandet mellan språk och samhälle, i synnerhet de sätt på vilka flerspråkiga praktiker används för att konstruera sociala kategorier som klass, ”ras”, etnicitet och kön, och därmed skapa, underhålla eller bestrida ihållande former av olikhet.

En grupp studenter sitter på en bänk inomhus och pratar
Foto: Jens Olof Lasthein

Syftet med kursen är att utforska en teoretisk och metodologisk ram som positionerar språk som en form av handling genom vilken sociala relationer, kulturella former, ideologier, hierarkier och identiteter utförs.

Efter genomgången kurs ska du:

  • behärska och använda sociolingvistiska begrepp och metoder som är centrala inom flerspråkighetsforskningen
  • tillämpa en helhetssyn över de olika sociala aspekterna av flerspråkighet och diskutera sambanden mellan dessa aspekter på ett teoretiskt informerat sätt
  • analysera och resonera kring specifika samhällsfrågor som rör flerspråkighet med hjälp av lämpliga begrepp, metoder och teorier
  • diskutera och söka lösa språkpolitiska problem som berör flerspråkighet
  • på ett teoretiskt och metodologiskt informerat sätt självständigt planera, genomföra och redovisa en mindre sociolingvistisk undersökning med relevans för flerspråkighetsområdet
  • förhålla sig kritiskt till vedertagna vetenskapliga konstruktioner inom flerspråkighetsforskning och tillämpanya vetenskapliga förhållningssätt på flerspråkighet i samhället.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Bilingualism in Society

Kursen kan läsas antingen som fristående kurs eller inom inriktningen mot tvåspråkighet på Masterprogram i språkvetenskap.

Vill du veta mer om vår masterutbildning? Läs mer på länken nedan:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet

  • Kontakt

    Studievägledning och -administration: Tvåspråkighet