Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet

Programmet fördjupar och utvecklar kunskaperna inom området tvåspråkighet och stärker studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Tvåspråkighet är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter an till lingvistik, sociologi, socialantropologi och kognitiv psykologi. Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet syftar till att utveckla och fördjupa dina kunskaper i frågor som rör två- och flerspråkighet på individ- och samhällsnivå. De obligatoriska kurserna inom inriktningen behandlar olika aspekter av andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling hos barn och vuxna, ålderseffekter vid andraspråksinlärning, tvåspråkighet och minne, kommunikation och språklig mångfald, svenska som andraspråk hos barn och vuxna, multietniskt ungdomsspråk, attityder till språk(liga varieteter), tvåspråkig utbildning, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust hos tvåspråkiga, språkideologi, språkpolitik, och transnationell flerspråkighet. Utbildningen innefattar också kurser som är obligatoriska för alla studenter inom programmet liksom valbara kurser där du får viss möjlighet att själv utforma din utbildning.

Programmet avslutas med en masterkurs i tvåspråkighet där du med stöd av en handledare  genomför en vetenskaplig studie och skriver en uppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp, (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)
  Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)

  Termin 2

  Tvåspråkighet i samhället, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)
  Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser väljs i samråd med koordinatorn för inriktningen tvåspråkighet.

  Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Tvåspråkighet -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde tvåspråkighet).

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om 15 hp
  Tvåspråkighet i ett utbildningsperspektiv, 7,5 hp (huvudområde tvåspråkighet)
  Valbara kurser om totalt 7,5 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Tvåspråkighet - masterkurs, 30 hp (huvudområde tvåspråkighet)

 • Kontakt

  Koordinator

  Tatiana Antontchik, administrativ studierektor
  tatiana.antontchik@biling.su.se
  08-16 19 80

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Institutionen för lingvistik

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för svenska och flerspråkighet är ansvarig för inriktingen mot tvåspråkighet.