Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet

Utbildningen fördjupar dina kunskaper inom forskningsområdet tvåspråkighet och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att se rätt ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet. 

Inriktning tvåspråkighet

Tvåspråkighet är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter an till lingvistik, sociologi, socialantropologi och kognitiv psykologi. Inriktningen tvåspråkighet inom masterprogrammet syftar till att utveckla och fördjupa dina kunskaper i frågor som rör två- och flerspråkighet på individ- och samhällsnivå. De obligatoriska kurserna inom inriktningen behandlar olika aspekter av andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling hos barn och vuxna, ålderseffekter vid andraspråksinlärning, tvåspråkighet och minne, kommunikation och språklig mångfald, svenska som andraspråk hos barn och vuxna, multietniskt ungdomsspråk, attityder till språk(liga varieteter), tvåspråkig utbildning, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust hos tvåspråkiga, språkideologi, språkpolitik, och transnationell flerspråkighet. Utbildningen innefattar också kurser som är obligatoriska för alla studenter inom programmet liksom valbara kurser där du får viss möjlighet att själv utforma din utbildning.

Programmet avslutas med en masterkurs i tvåspråkighet där du med stöd av en handledare genomför en vetenskaplig studie och skriver en uppsats. Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.