Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer II

Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de politiska, ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som till exempel globaliseringens konsekvenser, internationell säkerhet, samt samarbete och integration både på regional och global nivå.

Kursen ger fördjupande kunskaper inom internationella relationer (IR)-ämnets tre inriktningar: internationell säkerhet, internationella institutioner och internationell politisk ekonomi. Speciellt fördjupas kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt, efter 1945. Olika typer av globala utmaningar och lösningar diskuteras på kursen. Kursen ger färdigheter i att bedriva forskningsarbete och akademiskt skrivande, samt fördjupade kunskaper om teori och metod inom ämnet internationella relationer. Kursen avslutas med att studenten författar en mindre IR-relevant uppsats som presenteras muntligt.

 • Kursupplägg

  Kursen består av 4 delkurser:

  Delkurs 1: Internationellt samarbete kring globala utmaningar (7,5 hp)
  Kursen syftar till att fördjupa kunskaper i hur stater samarbetar kring komplexa utmaningar bortom nationella lösningar. Utifrån ett problemorienterat fokus behandlar kursen: olika typer av globala utmaningar relaterade till samarbete,
  säkerhet och politisk ekonomi; vilka samarbetsproblem stater ställs inför med anledning av dessa utmaningar; samt vilka lösningar de valt för att hantera dem. Även icke-statliga aktörers engagemang behandlas. Kursen kombinerar traditionella teorier om internationellt samarbete med moderna organisatoriska teorier och ger träning i att applicera teorierna på historiska och aktuella debatter inom kursens tema.

  Delkurs 2: Fördjupningsstudier i IR (7,5 hp)
  På denna delkurs väljer man en av flera kurser för att fördjupa sig inom olika inriktningar. De valbara delkurserna har det gemensamt att de utgår från dagsaktuella frågor inom inriktningarna, och diskuterar dessa ur ett IR-perspektiv. Utbudet av valbara delkurser kan variera terminsvis. För aktuellt utbud, se hemsidan https://www.ekohist.su.se/utbildning. Kursen övar även studenten i ett kritiskt akademiskt förhållningssätt och skrivande, samt i muntlig framställning.

  Delkurs 3: Forskningsfärdigheter (7,5hp) 
  Kursen ger en grundläggande introduktion till hur relevant metod, material och litteratur väljs. Kursen syftar till att introducera grundläggande vetenskapsteoretiska frågor samt att skärpa färdigheter för att bedriva forskning (forskningsdesign, forskningsfråga, tillvägagångsätt), att söka relevant litteratur, samt akademiskt skrivande. Detta görs genom att fördjupa kunskap om och förmåga att på ett enkelt sätt använda teorier och centrala metoder inom studiet av internationella relationer (kvantitativa och kvalitativa), och författa en uppsats-PM om ett specifikt IR-relevant ämne.

  Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
  Kursen består av grupphandledning samt peer review och är inriktad på att skriva ett kortare individuellt vetenskapligt uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge studenten de nödvändiga verktygen för att kunna formulera ett forskningsproblem inom internationella relationer, och på en grundläggande nivå relatera detta forskningsproblem till tidigare forskning, samt applicera ett teoretiskt ramverk på problemet och undersöka forskningsfrågan med lämplig metod och material, samt förmåga att hålla den faställda tidsplanen. Vidare ger kursen kunskap i hur uppsatsen försvaras, och hur en opponering genomförs.

  Undervisning

  Undervisning på delkurs 1-4 sker på svenska och engelska.

  Delkurs 1: Internationellt samarbete kring globala utmaningar
  Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar. Deltagande i moment med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras, annars rapporteras inget betyg. Frånvaro vid ett seminarie kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift. Frånvaro från två eller flera seminarier betyder att studenten måste gå om kursen.

  Delkurs 2: Fördjupningsstudier i IR
  Undervisningen sker i seminarieform, och en gemensam föreläsning. Utöver lärarledda seminarier tillkommer enskilda skrivarbeten. Frånvaro vid ett seminarie kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift. Frånvaro från två eller flera seminarier betyder att studenten måste gå om kursen.

  Delkurs 3: Forskningsfärdigheter
  Undervisningen sker på föreläsnings- och obligatoriska seminarier samt peer-återkoppling och obligatorisk biblioteks besök. Frånvaro vid ett seminarie kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift. Frånvaro från två eller flera seminarier betyder att studenten måste gå om kursen.

  Delkurs 4: Självständigt arbete
  Undervisning sker genom lärarledda undervisningen som består av föreläsningar samt seminarier med grupphandledning. Mellan seminarierna bedriver studenterna självstudier utifrån lärarens instruktioner och vald litteratur. Till varje seminarium inlämnas en text i enlighet med lärares instruktioner. Studenternas
  inlämnade texter ligger sedan till grund för grupphandledningen vid efterföljande seminarium. Studenterna får undervisning i form av återkoppling på deras löpande inlämningsuppgifter. Muntlig opponering på andra studenters uppsatser, samt muntligt försvar av egna uppsatsen. Frånvaro vid ett seminarie kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift. Frånvaro från två eller flera seminarier betyder att studenten måste gå om kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Internationellt samarbete kring globala utmaningar
  Examination sker genom obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i form av en hemtentamen.

  Delkurs 2. Fördjupningsstudier i IR
  Delkurs examineras genom löpande muntlig och skriftlig examinering, samt en skriftlig slutuppgift. Samtliga kursalternativ examineras genom: (i) två eller flera kortare skriftliga inlämningsuppgifter, och (ii) en avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

  Delkurs 3. Forskningsfärdigheter
  Examination sker genom löpande skriftlig inlämningsuppgifter, samt en slutlig PM för examination som betygsätts. Ett uppsats-PM ska innehålla en beskrivning av syftet med den föreslagna undersökningen, frågeställning/ar, vald teori och metod, förslag på empiriskt material samt plan för genomförande.

  Delkurs 4. Självständigt arbete 
  Examination sker i samband med slutseminariet. Delkursen examineras både
  genom skriftlig inlämning och muntlig presentation. Vid betygssättning av självständigt arbete används följande bedömningsgrunder och viktning: bakgrunds forskning, val av teori, motivering av metod, empirisk undersökning, tolkning och analys av resultaten, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet, presentera egna uppsatsen och opponera en medstuderandes uppsats.

  Inlämningsuppgifter och slutprov för delkurs 1-4 kan skrivas på svenska eller engelska. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt