Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska I - ULV

Spanskan talas av mer än 580 miljoner människor. Att behärska språket och ha kunskaper om de spanskspråkiga ländernas historia, samhällsliv, och litteratur är värdefullt och kommer att göra skillnad när du söker ett jobb! Att kunna spanska är både roligt och nyttigt!

Spanska I - ULV riktar sig till dig som studerat lägst spanska steg 3 på gymnasiet eller har behörighet genom våra förberedande kurser. Du är antagen till ULV-projektet.

Du kommer att läsa sex olika delkurser: Text och litteratur I och II, Grammatik, Fonetik och uttal, Den spansktalande världen I och II: Kultur, samhälle och natur. Dessa kurser tillsammans ger dig goda grundläggande kunskaper i och om spanska och de spansktalande länderna. Du förvärvar grundläggande språkfärdighet genom läsning av både skönlitterära och fackspråkliga texter, genom skriftliga övningar och genom träning i muntlig kommunikation. Den grundläggande grammatiken gås igenom systematiskt. Genom föreläsningar och träning i facktext om den spansktalande världen får du insikt i de särskilda kulturella, samhälleliga och naturliga förutsättningar som finns historiskt och i nutid inom den vittomfattande spanskspråkiga världen. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på spanska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på dagtid (förutom några inledande föreläsningar i allmän grammatik som ges på kvällstid) och på helfart, det vill säga du kommer att behöva satsa ca 40 timmar i veckan på spanskstudierna (tid för föreläsningar, övningsgenomgång, repetition och förberedelse inför nästa lektion). All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna. Observera att närvaro på 80% av all undervisning är obligatorisk på varje delkurs.

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande sex delkurser på Spanska I: Text och litteratur I och II, Grammatik, Fonetik och uttal, Den spansktalande världen I och II: Kultur, samhälle och natur.

  1. Text och litteratur I, 5 högskolepoäng

  Delkursen är en introduktion till textanalys. Du läser enklare spanskspråkig skönlitterär text och tränar först och främst den skriftliga produktionen genom att författa kortare texter på spanska. Du gör enkla analyser på spanska av litterära texter samt lär dig att identifiera olika litterära genrer. Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier och gruppövningar. Kursen examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  2. Text och litteratur II, 5 högskolepoäng

  Denna delkurs är en fortsättning på den förra (delkurs 1) och innebär en fördjupad läsning av spanskspråkig skönlitterär text och litteraturkritik. En utökad träning i textanalys tränar upp din förmåga att författa texter i flera akademiska genrer på spanska. Du lär dig grundläggande analytiska metoder, litteraturvetenskapliga begrepp samt skrivstrategier. Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier och gruppövningar. Kursen examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  3. Grammatik, 7,5 högskolepoäng

  Du studerar språkvetenskapliga grunder och allmän grammatisk terminologi under kursens första veckor (obs! de inledande seminarierna på svenska sker på kvällstid). Allmän grammatik syftar till att öka analysförmågan samt den språkliga medvetenheten som sådan. Delkursen består därefter av föreläsningar i spansk grammatik, blandat med praktiska övningar och systematisk träning av centrala områden i spansk språkstruktur. Viss träning i mediering mellan svenska och spanska ingår. Undervisningen består av föreläsningar (introduktionsföreläsningar i allmän grammatik, grammatikföreläsningar) och gruppövningar (språkstrukturövningar i mindre grupp). Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter (enligt två-gradig betygsskala G-U) och en avslutande salstentamen (enligt sju-gradig betygsskala A-F) som blir slutbetyget på delkursen.

  4. Fonetik och uttal, 5 högskolepoäng

  Delkursen behandlar fonetikens och fonologins centrala begrepp, fonologisk och fonetisk transkription, spanskans ljudsystem och prosodiska egenskaper samt de viktigaste regionala särdragen i uttalet. Du tränar uttalet genom praktiska övningar. Undervisning består av föreläsningar, seminarier och träning i språkstudio. Kursen examineras genom ett uttalsprov (enligt betygsskala G-U) och en salstentamen (enligt betygsskala A-F) som blir slutbetyget på delkursen.

  5. Den spansktalande världen I: Kultur, samhälle och natur, 3,5 högskolepoäng

  Genom föreläsningar och träning i facktext om den spansktalande världen får du insikt i de särskilda kulturella, samhälleliga och naturliga förutsättningar som finns historiskt och i nutid inom den vittomfattande spanskspråkiga världen. Du lär dig att analysera hur facktext är uppbyggd och hur den skiljer sig från skönlitterär text samt tränar upp din muntliga förmåga genom muntliga övningar och redovisningar kring de lästa texterna. Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier. Kursen examineras löpande genom muntliga redovisningar.

  6. Den spansktalande världen II: Kultur, samhälle och natur, 4 högskolepoäng

  Denna delkurs bygger på den förra (delkurs 5) och innebär en fördjupad facktextläsning som knyts an som bakgrund till de skönlitterära texterna som läses under delkurs 2 (Text och litteratur II). Du analyserar facklitteraturens förutsättningar gentemot skönlitteraturens retoriska grepp ingående. Du får träning i muntlig interaktion kring materialet som studeras under kursen med fokus på kultur och samhällsfrågor. Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier. Kursen examineras genom en avslutande muntlig examination i form av gruppdebatt.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.

  Observera att möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på salstentamen (gäller för delkurserna 3. Grammatik och 4. Fonetik och uttal).

  Allmänt

  lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt