Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, upplevelse

Denna kurs uppmärksammar kultur- och naturmiljöer som minne, upplevelse och estetik.

Vi analyserar till exempel hur det går till när natur blir museiföremål och utforskar vilka berättelser som lyfts fram eller förtigs när monument byggs över ett ärofyllt förflutet. Genomgående står spelet mellan det individuella och det kollektiva i blickpunkten, liksom dikotomin natur-kultur.

Kursen består av tre delar. Delkurs 1 ger en grundläggande förståelse för gränssnittet natur- och kulturarv. Delkurs 2 handlar om hur kultur- och naturmiljöer presenteras och gestaltas och de bevarandestrategier som inblandade aktörer och intressen ger uttryck för. Delkursen har sin tyngdpunkt i ett fältarbete och en insamlingsuppgift. Delkurs 3 utgår ifrån föregående delkurs och ska resultera i en konkret gestaltningsuppgift. Kursen är valbar för dig som läser Kandidatprogrammet för museer – och kulturarv.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Upplevelse, makt, minne, 7,5 hp

  Delkursen fokuserar kultur- och naturmiljöer som minne, upplevelse och estetik utifrån ett identitets- och konfliktperspektiv. Med utgångspunkt i olika kulturteorier analyseras vilkas minnen som speglas då upplevelseindustrin och kulturarvsinstitutioner framhåller och iscensätter till exempel miljöer, tidsresor,
  litterära platser, hantverk och minnen.


  Delkurs 2: Kultur- och naturarv på plats; från observation till rapport, 4,5 hp

  Delkursen handlar om hur kultur- och naturmiljöer kan presenteras och gestaltas och de bevarandestrategier som inblandade aktörer och intressen ger uttryck för. Kursen analyserar också hur föreställningar om kulturoch naturmiljöer kommer till uttryck i marknadsföring och samhällsplanering.


  Delkurs 3: Att ställa ut kultur- och naturarv; från analys till gestaltning, 3 hp

  Delkursen handlar om att muntligt presentera och gestalta de insikter som presenterats i rapporten i Delkurs 2: Kultur- och naturarv på plats; från observation till rapport.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, seminarier och fältarbete.

  Examination

  Delkurs 1: Upplevelse, makt, minne examineras genom hemtentamen.

  Delkurs 2: Kultur- och naturarv på plats; från observation till rapport examineras genom en fältrapport.

  Delkurs 3: Att ställa ut kultur- och naturarv; från analys till gestaltning examineras genom muntlig framställning.

  Betygsättning på delkurs 1 sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Delkurs 2 och 3 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Som student på kursen "Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, upplevelse" får du följa med på en fältvecka och prova på att omsätta dina kunskaper i praktiken.

  Läs mer om fältveckan

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt