Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global etik

Kursen behandlar aktuella globala problem. Det gäller t.ex. frågor om krig och fred, om rättvisa och en hållbar miljö. Mot denna bakgrund behandlas frågor om moraliskt ansvar och om möjligheten av globala lösningar. Obs. Hybrid. Kursen kan följas på plats på Stockholms universitets campus eller helt på distans.

Vilket moraliskt ansvar har vi för den globala fattigdomen, miljöförstörelsen eller klimatförändringarna? Spelar det någon roll för lösandet av dessa problem hur jag som enskild individ handlar? Finns det globala lösningar? Är införandet av en global demokratisk regering en framkomlig väg? Och vilken roll, om någon, spelar kulturella skillnader för moraliska ställningstaganden? Denna typ av frågor behandlas på ett systematiskt och ingående sätt i kursen.

Civis Mobility Grants (235 Kb)

 • Kursupplägg

  Lärare sommarterminen 2022:  Isaac Taylor (Stockholm), Torbjörn Tännsjö (Stockholm), Katharine Jenkins (Glasgow) & Glaucia Peres da Silva (Tübingen)

  Undervisningsspråk: engelska

  Undervisningsform: hybrid (sal och på distans)

  Kursen startar den 7 juni.

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  a) Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen.

  b) Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A=Utmärkt
  B=Mycket bra
  C=Bra
  D=Tillfredsställande
  E=Tillräckligt
  Fx=Otillräckligt
  F=Helt otillräckligt.

  c) De skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart.

  d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E. Slutbetyget bestäms av betyget på examinationen.

  e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfälle finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Torbjörn Tännsjö: Global Democracy

  Kompletterande litteratur i urval av lärarna

 • Kontakt