Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Logik I

 • 7,5 hp

Kursen behandlar första ordningens logik, och presenterar de centrala begreppen logisk konsekvens, logisk sanning, logisk konsistens (motsägelsefrihet), logisk ekvivalens samt satisfierbarhet inom ramen för sats- och predikatlogik (med identitet).

Kursen presenterar rigorösa definitioner av dessa språks syntax och semantik, samt idéer om induktiva (rekursiva) definitioner, samt strukturell induktion. Ett formellt härledningssystem för hela första ordningens logik presenteras, som utgår från semantiska tablåer (eller sanningsträd). Kursen innehåller också en introduktion till läran om mängder, relationer och funktioner, som inkluderar operationer på dessa.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Närvaro på 50% av lektionstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter under kursens gång och en avslutande salskrivning. Dessa är alla examinationsuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart. Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska eller svenska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Volker Halbach: The Logic Manual (OUP, 2010)

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se