Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikens filosofi

Kursen behandlar problem och teoribildningar inom den samtida matematikfilosofin. En översikt över matematikfilosofins huvudsakliga metafysiska, semantiska och epistemologiska frågor ges, såväl som över de mest tongivande teorier och lösningsförslag som dessa frågor och problem givit upphov till.

Viss tid ägnas åt en historisk genomgång av ämnets utveckling från antiken fram till modern tid, men fokus ligger på de problem och teorier som dominerat matematikfilosofin sedan slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Bland de teorier som presenteras märks särskilt platonism, logicism, formalism, intuitionism samt strukturalism.

  • Kursupplägg

    Undervisning

    Lärare: Anders Schoubye, Henrik Lagerlund, Peter Pagin & Sama Agahi

    Undervisningen består av föreläsningar. Närvaro på minst 70% av föreläsningarna är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

    Information om kursens anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

    All undervisning kommer att vara tillgänglig online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

    Om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer vid tidpunkten för kursens början, kommer vissa av föreläsningarna att hållas i vanlig lektionssal, som har tillräckligt mycket utrymme för att undvika smittspridning.

    Närvarokrav
    Vid kursstart meddelar läraren ifall kravet på minst 70% närvaro på denna kurs (se kursplanen) är i kraft eller ifall det upphävs.

    Examination

    a) Examinationsformer
    Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen. Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska eller svenska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

    b) Betygsskala
    Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
    A = Utmärkt
    B = Mycket bra
    C = Bra
    D = Tillfredsställande
    E = Tillräckligt
    Fx= Otillräckligt
    F = Helt otillräckligt

    c) Betygskriterier
    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

    d) Slutbetyg
    För att få godkänt på kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen samt fullgjord närvaro.
    Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
    Examensuppgift som inte lämnas in i tid bedöms ej.

    e) Underkännande
    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
    Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
    Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

    f) Kompletteringsuppgifter
    Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
    Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Øystein Linnebo: Philosophy of Mathematics (Princeton 2017)
    Russell Marcus & Mark McEvoy (eds.): An Historical Introduction to the Philosophy of Mathematics (Bloomsbury Academic 2016)

  • Kontakt

    Studievägledare Sama Agahi

    Sama.Agahi@philosophy.su.se

    Studierektor Mattias Högström

    mattias.hogstrom@philosophy.su.se