Kommunikation och språkvetenskap, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen befäster och utvecklar den muntliga språkfärdigheten. Stildrag och språkliga register betonas och övningar i olika muntliga kommunikationsformer ingår. Kursen ger en bred översikt över språkvetenskapens utveckling. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras och framhävs i alla delkurser genom teoretiska diskussioner och ett problematiserande perspektiv.

Kursen består av tre delkurser:

Fonetik och fonologi 1,5 högskolepoäng

Studiet av franskans fonetik och fonologi fördjupas med hjälp av teoretiska beskrivningsmodeller. En stor del av kursen ägnas den moderna franskans fonologi och aktuella tendenser inom franskans uttal. Parametrar som kontext, register och variation är viktiga utgångspunkter i undervisningen.

Lingvistik I, 3 högskolepoäng

Kursen ger en bred översikt över språkvetenskapens utveckling och viktigaste grenar. Därutöver koncentreras kursen till morfologi, syntax och semantik. Vidare ger kursen studenterna adekvata verktyg för att kunna analysera och reflektera kring språk utifrån ett vetenskapligt, deskriptivt perspektiv.

Talkommunikation, 3 högskolepoäng

Kursen behandlar den talade moderna franskans särdrag och tendenser. Studenten fördjupar sig i att kommunicera på franska i både förberedda och icke förberedda situationer. I kursen ingår hörförståelseövningar.

Om ämnet: Franska

Franska

Franskan är ett av världens främsta kulturspråk. Ungefär 80 miljoner människor har franskan som modersmål och det är officiellt språk i ett trettiotal länder. Sedan länge är franska ett självklart språk i internationella sammanhang: FN, Unesco, EU och Afrikanska unionen är bara några exempel. Utöver detta har Frankrike en lång tradition som kulturbärare inom bland annat filosofi, samhällsvetenskaperna, konst och litteratur (med femton Nobelpris till franskspråkiga författare), men även inom många andra sektorer som exempelvis mode, gastronomi och flygteknik är Frankrike framstående.

Du kommer att få möjlighet att i originalläsa litterära klassiker som Balzac och nutida litteratur som Modiano. Du får dessutom möjlighet att bekanta dig med franskspråkig litteratur skriven utanför Frankrikes gränser. Vi ger dig goda förutsättningar för att förvärva kunskaper i franska på bästa möjliga sätt. Många av dina lärare bedriver internationellt erkänd forskning inom andraspråksinlärning, franskspråkig litteratur, översättningsteori, diskursanalys eller språkhistoria. Denna starka forskningsförankring garanterar en högkvalitativ undervisning på vetenskaplig grund från nybörjar till forskarnivå.

På inledande kurser övar du din muntliga och skriftliga språkfärdighet och får kunskaper i litteratur och om den franskspråkiga världens kultur och samhälle. På högre nivåer kan du fördjupa dig inom litteratur eller språkvetenskap. Utländska gästföreläsare och författare medverkar i undervisningen och regelbundna utbyten görs med andra universitet för studenter, lärare och forskare. Du kan även läsa vår utlandskurs Franska I i Frankrike. Som student i franska kommer du också att ha möjligheten att studera vid ett universitet i Frankrike genom något av våra utbytesprogram.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i franska är en viktig, och ibland utslagsgivande, merit på arbetsmarknaden inom områden som till exempel inrikes och utrikesförvaltning (bland annat inom EU), undervisning, journalistik, turistnäring och internationellt arbete.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Utbildningsansvarig institution

Romanska och klassiska institutionen