Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fransk lingvistik och diskursanalys

Stockholms universitet erbjuder den här kursen som ger dig möjlighet att fortsätta utveckla kunskaper i fransk språkvetenskap. Särskilt fokus läggs på relationen mellan språkliga uttryck och dess funktioner i sin sociala och kulturella kontext utifrån förklaringsmodeller inom diskursanalys och pragmatik. Kursen ges som läskurs.

Kursen syftar till att ge fördjupad kännedom inom fransk språkvetenskap, i synnerhet pragmatik och diskursanalys. Särskild vikt läggs på modalitet, anföring, polyfoni, pragmatiska konnektorer och argumentation. Kursen kombinerar teori med praktiska analyser av autentiska texter. Kursen utgör också ett stöd för akademisk uppsatsskrivning (magister eller masteruppsats) inom språkvetenskap inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom språkvetenskap.

Kursen ges som läskurs. Den här kursformen innebär att du får ett introduktionsseminarium med din lärare i början av studieperioden och att du efter det läser kurslitteraturen och arbetar med examinationsuppgifterna på egen hand. Du håller mejlkontakt med din lärare under hela studieperioden.

Varmt välkommen att söka till kursen!