Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmvetenskap II

Kursen är en fortsättning på Filmvetenskap I med fokus på aktuell film- och medieforskning. Att "bara" läsa Filmvetenskap I går naturligtvis bra, men för att få en heltäckande grund i ämnet behöver du också Filmvetenskap II.

Filmvetenskap II har ett tematiskt upplägg där klassisk filmteori möter TV-forskning och aktuella kulturstudier. Du får en djupare kunskap om den rörliga bildens roll i kultur och samhälle. Filmvetenskap II 30 hp ger dig kunskap om film- och tv-studier och nya färdigheter i analysen av film och media.

För behörighet behöver du 22,5 hp (3 av 4 kurser) avklarade från Filmvetenskap I.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp som läses efter varandra, precis som Filmvetenskap I med föreläsningar, filmvisningar och seminarier.

   

  Delkurser

  GK5 Film- och mediestudier – en teoretisk orientering 7,5 hp

  Delkursen introducerar centrala teoretiska begrepp och perspektiv, från klassisk filmteori till aktuellaforskningsfrågor inom film- och mediestudier. En idéhistorisk översikt över hur filmen teoretiseratskombineras med en kritisk överblick över det film- och medievetenskapliga fältet och dess aktuella teoretiskaperspektiv och forskningsmetoder.

  GK6 Kulturstudier och rörliga bilder 7,5 hp (låg tidigare som tredje delkurs)

  Med utgångspunkt i genusstudier och postkolonial teoribildning ger delkursen en introduktion tillkulturstudier i ett brett perspektiv med de rörliga bildmedierna i fokus. Som ett exempel på kritiskkulturforskning erbjuder kursen en såväl historisk som samtidsorienterad belysning av hur film och andraaudiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på hudfärg, genus, sexualitet och klass. Särskilduppmärksamhet ägnas representationskritik och receptionsstudier som metodologiska vägval.

  GK7 Rörliga bilder i samtida mediemiljöer 7,5 hp (ersatt tidigare GK6 Televisionen: Mediehistoria och populärkultur 7,5 hp)

  Delkursen behandlar rörliga bilder i samtida mediemiljöer med fokus på teknologiska, sociala och historiska aspekter, samt produktions- receptions- och distributionsformer. Därigenom diskuteras också mediehistoriska relationer mellan olika former av teknologier, exempelvis förhållandet mellan fotokemiska och elektroniska bilder, mellan biografvisning och nätverksdistribution, sänd och strömmad TV, kollektiv och individuell reception utifrån aktiviteter som fan-kultur, mediedelning och användarprofilering.

  GK8 Specialstudium 7,5 hp

  Delkursen syftar till en fördjupning inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga fältet i vidmening. Kursmomentet är direkt förberedande inför kandidatnivån. En särskild tonvikt läggs vidformuleringen och avgränsningen av en specifik forskningsfråga, vid applicering av teori och den praktiskatillämpningen av en forskningsmetod, samt vid akademiskt skrivande. Kursinnehållet varierar från termin tilltermin.

  Under HT2021 har delkursen en filmhistoriografisk inriktning, med fokus på hur olika teoretiska och metodologiska synsätt – påverkar vår förståelse av filmhistorien. Däribland feministisk kritik, metodik från forskningsfältet digital humaniora, och perspektiv som betonar arkivens betydelse

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt visningar av film och annat mediematerial.

  Kurskrav: Filmvisningar, seminarier med tillhörande muntliga och skriftliga redovisningar och uppgifter är obligatoriska. Övningar som går igenom kursmaterialet under kursens gång samt muntliga presentationer som förbereder hemtentamen är också obligatoriska.

  Undervisningen sker på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  GK5 Film- och mediestudier - en teoretisk orientering 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  GK6 Kulturstudier och rörliga bilder 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  GK7 Rörliga bilder i samtida mediemiljöer 7,5 hp

  Delkursen examineras genom hemtentamen.

  GK8 Specialstudium 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en längre forskningsuppgift.

  På delkurser där undervisningsspråket är engelska sker examinationen på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. 

  Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A    = Utmärkt
  B    = Mycket bra
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.  Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs  lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samtfullgjorda  kurskrav. Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
  Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen.
  Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller
  F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
  f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen A-E.
   

  Examinator

  Examinatorer HT20

  Examinatorer VT21

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Plagiat

  Plagiat

  Som universitetsstudent kommer du att skriva och lämna in olika typer av skriftliga uppgifter.  Det är därför viktigt att du är medveten om förbudet mot plagiat.

  Plagiat innebär:
  •    att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller en tanke som du har hittat i en bok, i en artikel eller på webben utan att referera till källan.
  •    att du kopierar en annan students arbete.
  •    Att du framställer någon annans citat eller arbete som om det vore ditt eget.
  •    att du använder dig av "klippa och klistra" strategier i ditt arbete.
  Alla incidenter av detta slag rapporteras till disciplinnämnden på universitetet. Om du som student blir fälld för plagiat kan detta leda till avstängning från universitetet under en viss tid.

  För att undvika plagiat bör du:
  •    ha en tydlig källhänvisning genom att referera till författare, bok och sidnummer i boken.
  •    specificera dina källor från internet genom att kopiera URL-länken och ange datum och hemsidans upphovsman/kvinna.
  •    tydligt markera när du citerar någon annans text och precisera vilka tankar som är dina egna och vilka som är någon annans.
  •    inte lämna ut dina texter till andra.
   
  Att skriva din egen text med dina egna ord är en del av din inlärningsprocess som student och det kommer att utveckla din förmåga att tänka självständigt och uttrycka dina tankar i tal och skrift.

   

 • Kontakt

  Studievagledare

  studievagledare@mail.film.su.se