Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmvetenskap - kandidatkurs

Kursen för dig som vill ta en kandidatexamen i filmvetenskap. Du behöver ha minst 52,5 hp från Filmvetenskap I och II samt 30 hp i avslutade kurser inom humaniora eller samhällsvetenskap för att vara behörig.

Det blir en termins heltidsstudier som du avslutar med ett examensarbete. Avslutad kandidatkurs kommer dessutom ge dig möjligheten att läsa våra kurser på avancerad nivå och kursen kvalificerad yrkespraktik.

I fokus står ett kvalificerat, självständigt arbete inom ett aktuellt forskningsområde inom det filmvetenskapliga ämnesfältet. Kursen erbjuder vidgade och fördjupade kunskaper om de rörliga bildmediernas historia, filmvetenskaplig teori och metodologiska problem. Tillsammans med Filmvetenskap I (60 hp), eller Filmvetenskap I 30hp plus Filmvetenskap II 30hp utmynnar en avklarad kandidatkurs till den ämnesfördjupning om 90 högskolepoäng som krävs för kandidatexamen med filmvetenskap som huvudområde.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser:

  KK 1 (15 hp) Fördjupningskurs - en kurs med föreläsningar och filmvisningar på heltid under första halvan av terminen.

  KK 2 (15 hp) Examensarbete - uppsatsens innehåll bygger vanligen i någon form på kursinnehållet i KK1 (annat innehåll kan godkännas av handledare) och äger rum under andra halvan av terminen. Delkursen avslutas med uppsatsseminarier och föregås av mindre seminarier och handledarmöten.

  Delkurser

  • KK 1 (15 hp) Fördjupningskurs

  Delkursen ger en fördjupad kunskap inom metodologiska frågor och centrala teoribildningar inom ett specifikt område inom det filmvetenskapliga forskningsfältet. Kursen är starkt forskningsanknuten och utgör oftast den undervisande lärarens specialområde. Kursen kan ha skiftande innehåll från termin till termin.

   

  • KK 2 (15 hp) Examensarbete

  Delkursen ger genom seminarier samt eget examensarbete en fördjupad kunskap inom det filmvetenskapliga forskningsområde som behandlats under förgående delkurs. I samråd med handledaren avgränsar studenten en frågeställning som blir föremål för ett självständigt examensarbete. Annat forskningsområde än den fördjupningskursen behandlar aktuell termin kan undantagsvis godkännas av handledare. Studenten ska med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under kandidatkursen planera och genomföra sitt examensarbete. Examensarbetet ska ventileras på seminarium och studenten ska även opponera på annan students examensarbete.
   

   

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt visningar av film och annat mediematerial. Kurskrav: Seminarier och muntliga redovisningar är obligatoriska. Undervisningen sker på svenska. Undantagsvis kan undervisningen på Fördjupningskurs 15 hp ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

   

  Examination

  Fördjupningskurs, 15 hp
  Delkursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter.
  Examensarbete, 15 hp
  Delkursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition av annat examensarbete.
  På delkurser där undervisningsspråket är engelska sker examinationen på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

   

  Examinator

   

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kommentar till Schemat: Delkursen KK1 Fördjupningskurs undervisas HT22 av Erik Florin Persson.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  OBS: Använd endast litteraturlista för den termin du är antagen till.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  studievagledare@mail.film.su.se