Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Paleoglaciologi

Vilka bildningsprocesser och karakteristiska egenskaper avser glaciala landformer och hur kan man använda glaciala landformer för landformbaserade inlandsisrekonstruktioner?

Kursen behandlar glaciala landformer och hur dessa används vid rekonstruktioner av inlandisars utbredning och dynamik. Du kommer att: (i) studera bildningsprocesser, (ii) lära dig att kartera glaciala landformer i satellitdata, digitala terrängmodeller samt i fält och (iii) genomföra geografiska analyser av landformer och landformbaserade inlandsisrekonstruktioner.

Kursen är en valbar kurs Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori 3,5 hp
  2. Projekt, 4 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt fältarbete.

  Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för hur glaciala landformer bildas och hur de kan användas för paleoglaciologiska rekonstruktioner
  • kunna identifiera glaciala landformer i fjärranalysdata och i fält
  • redogöra för viktiga grundantaganden inom paleoglaciologin
  • klassificera olika landformsystem och genomföra en geografisk analys av landformer
  • utföra och presentera en paleoglaciologisk rekonstruktion
  • redogöra för hur inlandsisar fungerar dynamiskt

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Arjen Stroeven

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Arjen Stroeven
  E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se