Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvartär sedimentologi

Kursens fokus är på glaciala sediment och miljöer, sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi.

Du får lära dig om sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi. I kursen ingår även ett fältarbete i syfte att praktiskt tillämpa kunskaperna och för att öka förståelsen av relationen avlagring - process - miljö. Kursen handlar också om sediment-landformsassociationer, sedimentologisk fältarbetsmetodik, analysmetodik och du får också träna på presentationsteknik.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och fältarbete.

  Kursen innehåller fältundervisning som medför kostnader för dig som student.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Martina Hättestrand
  E-post: martina.hattestrand@geo.su.se