Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövård och samhällsplanering

Kursen ger en integration av miljöfrågor i samhällsplaneringen och du får dessutom arbeta med en miljövårdsrelaterad utredning.

Miljöfrågor blir allt viktigare inom fysisk planering då de är komplexa och invävda i andra politikområden samt att de kräver en bred analys för identifikation av olika potentiella lösningar och aktörsperspektiv. Kursen ger kännedom om teori, metoder och arbetssätt inom fysisk planering utifrån svenska exempel.

Kursen ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Teori - Miljöfrågor i fysisk planering 7,5 hp
  • Projektarbete, 7,5 hp

  Teori - Miljöfrågor i fysisk planering
  Kursdelen omfattar fysisk planering och planering för natur- och miljövård samt specifika miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar. Dessutom behandlas regelsystemet inom miljö- och planeringsområdet samt länsstyrelsers och kommuners roller i planeringsprocessen.

  Projektarbete
  Kursdelen omfattar planeringsinriktade projektarbete där teoretiska kunskaper inom miljövårdsområdet tillämpas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt studiebesök.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för metoder och arbetssätt som används vid arbete med miljöfrågor i samhällsplaneringen
  • tillämpa styrmedel som berör miljöfrågor i planeringen
  • självständigt söka relevant information i planeringsarbetet runt miljöfrågor
  • analysera osäkerheter, kunskap och värderingar i miljövårdsrelaterad samhällsplanering
  • genomföra samt skriftligt och muntligt presentera det miljövårdsrelaterade projektarbetet.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Mattias Winterdahl

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Mattias Winterdahl
  E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se