Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell miljövård

Många av våra miljöproblem är gränsöverskridande och kräver internationellt samarbete för att minskas.

Hur vetenskaplig kunskap, osäkerheter och kunskapsbrist hanteras i relation till policyutveckling berörs. Kursen tar bl.a. upp klimatförändringsproblematiken, regionala luftföroreningar, ozonhålet, havsfiskefrågor som exempel på olika typer av internationella miljöproblem. Kursen belyser särskilt EU:s roll i miljöarbetet. Under kursen ingår en exkursion till Lettland som kan medföra kostnader för studenten.

Kursen ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Exkursion till Lettland ingår som medför kostnader för studenten.

  Delkurser

  • Internationell miljövård, 10 hp
  • Exkursion, 1,5 hp
  • Projektarbete, 3,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, övningar, fältundervisning, projektarbeten, redovisningar samt inlämningsuppgifter.

  Kursen innehåller exkursioner som innebär kostnader för studenten.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Håkan Berg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Håkan Berg
  E-post: hakan.berg@natgeo.su.se