Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska

På masterprogrammet fördjupas dina studier och du tränas i att på vetenskaplig grund ta fram ny kunskap om svenskan. Utbildningen stärker också dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Detta program utgår. För information om masterprogram i svenska, se Institutionen för svenska och flerspråkighets nya Masterprogram: nordiska språk, svenska och svenska som andraspråk.

Som student på masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot svenska tränas du i att självständigt identifiera och formulera språkvetenskapliga problem. Du får systematiskt samla in och analysera data och tränas i att presentera ditt arbete.

Studierna inom programmet kan inriktas mot olika områden, såsom grammatik, textanalys, fonologi, samtalsanalys eller sociolingvistik. Som student väljer du själv om du vill fullfölja hela masterprogrammet eller avsluta efter ett år med en magisterexamen.

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot svenska förbereder för arbete inom områden där teoretiska språkkunskaper och analysfärdigheter är särskilt användbara, såsom information, medieutveckling, undervisning, översättning, biblioteksverksamhet, förlag och arkiv.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

MA Svem
 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet svenska, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser. Förslag på valbara kurser finns i programmets gemensamma kurspool:

  Kurspool för masterprogrammet i språkvetenskap

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk (LIM026) (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 (huvudområde filosofi)
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Svenska - Magisterkurs, 15 hp (huvudområde svenska)
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Av de valbara kurserna under år 1 ska två kurser om vardera 7,5 hp, dvs totalt 15 hp, utgöras av kurser inom huvudområdet. Kurs två skall utgöra en fördjupning av kurs ett. Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 7,5 hp
  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
  Valbara kurser om totalt 15 hp (huvudområde svenska)

  Termin 4

  Svenska - Masterkurs, 30 hp (huvudområde svenska)

  Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studierektor eller motsvarande. Kurser inom huvudområde svenska väljs ur huvudområdets institutions kursutbud.

 • Kontakt

  Koordinator för inriktningen

  Theres Bellander, studierektor
  theres.bellander@su.se

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för svenska och flerspråkighet är ansvarig för inriktingen mot svenska.  

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Institutionen för lingvistik