Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A – ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne. Vidare behandlas generell läroplansteori med fokus på styrdokumentens innehåll. Aktuella styrdokument introduceras med tolkning och konkretisering i relation till undervisningskontexter och ämnesdidaktisk teori. Kopplingarna mellan styrdokumentens mål, centrala innehåll, kunskapskrav och examination tas upp.

Kursen fokuserar även på centrala begrepp om och syften med bedömning. Målformuleringar och undervisningsstrategier för elevers lärande diskuteras, med särskilt fokus på att identifiera ämnesdidaktiska behov i relation till flerspråkiga elever. Vidare diskuteras och problematiseras användningen av digitala resurser i undervisningen utifrån ämnesdidaktiska perspektiv.