Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, II

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnesdidaktisk forskningsmetodik samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Kursen tränar förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över relevanta forskningsresultat i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Det självständiga arbetet ska resultera i en uppsats.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete:
Skriv inom ett forskningsprojekt