Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk språkvetenskap

Fördjupa dina kunskaper i italiensk lingvistik genom att studera italiensk syntax, morfologi och fonologi utifrån olika teoretiska modeller och perspektiv. Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i lingvistik med inriktning på italienska.

Denna kurs riktar sig till dig som läst kandidatkursen i italienska eller motsvarande. Kursen ger kunskap i den moderna italienskans struktur och grammatik, både ur ett deskriptivt och ur ett teoretiskt perspektiv. Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, och andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  På denna kurs studerar vi den moderna italienskan, dess variation och användning utifrån dess morfosyntax och lexikon. Vi studerar t ex hur den förändras utifrån sociolingvistiska och regionala aspekter. Inom kursen fördjupas vissa teman och dessa teman beror på lärarens kompetens och intressen. Tanken är att det ska finnas ett nära samband mellan innehållet i kursen och lärarens forskningsområde. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Vissa uppgifter täcker hela kursens innehåll, medan andra fokuserar på vissa teman.

  Allmänt

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt