Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljörätt

Kursen Miljörätt fördjupar studierna i framför allt svensk miljörätt, men även i EU:s miljörätt och internationell miljörätt.

miljörätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Miljörätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen inleds med kort miljörättslig översikt om rättsnormer och rättsliga processer om skydd för mänsklig hälsa, luft, vatten, mark, natur och biologisk mångfald samt rättslig kontroll av avfall och kemiska produkter.

Därefter inriktas kursen på fördjupade moment där studenten kritiskt ska hantera och bedöma bland annat miljörättsliga intressekonflikter och tillämpningssvårigheter; förhållandet mellan nationella, europeiska och internationella normer; och kopplingen till hållbar utveckling, allmänhetens deltagande, mänskliga rättigheter, miljörättvisa och uppsatta miljömål. 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning för HT23 publiceras så snart den är färdigställd och senast 1 månad före kursstart. 

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Efter inledande föreläsningar sker undervisningen i form av seminarier, där teoretiska och metodologiska perspektiv blandas med erfarenheter från praktiskt arbete, samt i form av handledning för gruppuppsats och inför processpel.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna. författande och presentation av gruppuppsats, aktivt deltagande i processpel (såväl författande av inlaga som muntligt framträdande) samt skriftlig salstentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Se en presentationsfilm av kursen

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  miljor@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Marie Hellgren

  Kursföreståndare: 
  Åsa Romson 
  Jonas Ebbesson