Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning

Kursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning syftar till att fördjupa kursdeltagarnas kunskap om straffprocessen där ett särskilt fokus läggs på bevisrättsliga frågeställningar. Observera att kursen bör läsas tillsammans med fördjupningskursen Förundersökning som ges på A-perioden på vårterminen.

straffrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursdeltagarna ges en god inblick i bevisrättens särställning i förhållande till gällande rätt samt den juridiska bevisprövningens behov av kunskap från andra vetenskapsområden, till exempel beteende-, natur- och kommunikationsvetenskapen. I detta ingår att skapa en förståelse för vilka metod- och tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan komma att innebära.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (233 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna sida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Kursens undervisning bygger på i huvudsak tre steg. Genom dessa steg erbjuder kursen flera möjligheter för deltagarna att samla underlag för bedömningen av om de har nått kursens förväntande studieresultat.


  I steg 1 (bassteget) ska deltagarna tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i de för kursen centrala frågeställningarna genom seminarier och seminarieövningar. I denna del av kursen behandlas även kunskap och aktuell forskning från andra vetenskapsområden av relevans för straffprocessen i allmänhet och den juridiska bevisprövningen i synnerhet.

  I steg 2 (tillämpningssteget), som bygger på casemetodik, ska deltagarna omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap genom deltagande i ett antal rättegångsspel. De brottmål som ligger till grund för rättegångsspelen har utarbetats på fördjupningskursen Förundersökning (varför kurserna bör samläsas).

  I steg 3 (fördjupningssteget) ska deltagarna författa en individuell promemoria som ska behandla en fråga av relevans för bevisprövningen i brottmål. I detta ingår försvars- och oppositionsseminarier där varje kursdeltagare ska försvara sitt arbete samt opponera på en annan kursdeltagares arbete. Momentet kan därför ses som förberedande inför kursen Examensarbete.

   

  Examination


  Kursens förväntade studieresultat examineras genom aktiv närvaro vid seminarier och seminarieövningar, muntliga redovisningar, deltagande i rättegångsspel, författandet av en individuell promemoria, prestationer under försvars- och oppositionsseminarierna samt förmåga till självreflektion genom presentationen av en kursportfölj.
   

  Examinator


  Katrin Lainpelto
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  strp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson

  Kursföreståndare: 
  Katrin Lainpelto
  Amanda Lublin