Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barnrätt

Kursen Barnrätt är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående teoretisk såväl som praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom området barnrätt.

barnrätt
Foto: LightField / Mostphotos

Barnrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen avspeglar barnrättens bredd och djup, men tar utgångspunkt i ämnets kärnfrågor avseende barn rättsliga ställning och relationer till föräldrar och vårdnadshavare. Avstamp tas i barnkonventionens artiklar 3 och 12 om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals.

I kursen läggs särskild fokus på barnets ställning i myndighetsutredningar och domstolsprocesser. Därmed berör kursen flera traditionella rättsområden och tar sig an civilrättsliga frågor om etablerande av familj samt frågor om föräldraskap och vårdnadshavarskap och vårdnadstvister men även offentligrättsliga frågeställningar om religion, undervisning, social barnavård och migrationsrätt. Kursen inkluderar också straff- och processrättsliga aspekter på frågor om barn som brottsoffer och barn som lagöverträdare.

Kursen kommer under kursomgång 2023 ha ett något ändrat innehåll gentemot tidigare år och det pågår ett arbete med att förnya kursen i förhållande till barnrättens utveckling.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (153 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

  Examination

  Examination sker dels genom en skriftlig hemtentamen dels genom författande av en promemoria.

  Examinator

  Pernilla Leviner
  Tim Holappa

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  barn@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Helene Fotiadis Forssjö

  Kursföreståndare: 
  Pernilla Leviner
  Tim Holappa