Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialkurs: Förundersökning

Kursen Förundersökning syftar till att fördjupa kursdeltagarnas kunskap om den brottsutredande verksamheten och det praktiska genomförandet av en förundersökning. Observera att kursen bör läsas tillsammans med fördjupningskursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning som ges på vårterminens B-period.

förundersökning
Foto: Daniel Holking / Mostphotos

Förundersökning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Under kursen läggs ett särskilt fokus på de principer som omgärdar en brottsutredning och som inte sällan ger upphov till särskilda intresseavvägningar. Dessa avvägningar studeras under kursen utifrån såväl olika yrkesgruppers perspektiv som samhälleliga perspektiv. Kursen syftar vidare till att belysa vikten av kunskap från andra vetenskapsområden inom ramen för en brottsutredning, till exempel kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri och vilka metod- och tillämpningssvårigheter som den externa kunskapsinhämtningen kan ge upphov till vid såväl förundersökningens bedrivande som den senare domstolsprövningen.


 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (210 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Kursens undervisning bygger på i huvudsak tre steg. Genom dessa steg erbjuder kursen flera möjligheter för deltagarna att samla underlag för bedömningen av om de har nått kursens förväntade studieresultat.
   

  I steg 1 (bassteget) ska deltagarna tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i de för kursen centrala frågeställningarna genom seminarier och seminarieövningar.

  I steg 2 (tillämpningssteget), som bygger på casemetodik, ska deltagarna omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap. I sina basgrupper ska kursdeltagarna ansvara för att bedriva en brottsutredning som redovisas i ett förundersökningsprotokoll. Förundersökningsprotokollen utgör sedan underlag för rättegångsspelen som hålls på fördjupningskursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning (varför kurserna bör samläsas).

  I steg 3 (fördjupningssteget) ska deltagarna författa en individuell promemoria som ska behandla en fråga av relevans för förundersökningen. I detta ingår försvars- och oppositionsseminarier där varje deltagare ska försvara sitt arbete samt opponera på en annan kursdeltagares arbete. Momentet kan därför ses som förberedande inför kursen Examensarbete.

   

  Examination


  Kursens förväntade studieresultat examineras genom aktiv närvaro vid seminarier och seminarieövningar, processhandlingar i tal och skrift, författandet av en individuell promemoria samt prestationer under såväl försvars- som oppositionsseminarierna.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  forund@juridicum.su.se  


  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson 
   

  Kursföreståndare: 
  Katrin Lainpelto
  Simon Andersson