Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Försäkringsrätt

 • 15 hp

Kursen Försäkringsrätt ger en allmän översikt över försäkringsverksamhetens rättsliga reglering samt fördjupade kunskaper i konsumentförsäkring, företagsförsäkring och livförsäkring.

Kursen avser att analytiskt behandla och belysa försäkringsrätten. I kursen ingår en grundlig genomgång av försäkringsrörelserätt, allmän försäkringsavtalsrätt och försäkringsförmedlarrätt. Därvidlag behandlas utförligt tre viktiga försäkringsformer (egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och livförsäkring) ur ett mer villkorsorienterat perspektiv. 

Den övergripande målsättningen med kursen är att ge deltagarna en systematisk överblick över försäkringsrätten och dess förhållande till andra rättsområden, djuplodande kunskaper i försäkringsrätt samt förmåga att på avancerad nivå analysera försäkringsrättsliga problem av allehanda slag samt att från olika perspektiv utvärdera de resultat vartill tillämpning av det försäkringsrättsliga regelverket leder. Det är önskvärt, men ej ett krav, att ha läst specialkursen i skadeståndsrätt.

 

 • Kursupplägg

   

  Försäkringsrätt (15 hp) ges både som specialkurs inom juristprogrammet och som fristående kurs. Kursen består av fyra kursmoment; Försäkringsrörelserätt (3 hp), Försäkringsavtalsrätt (7 hp), Försäkringsförmedlingsrätt (2 hp) och Särskilda försäkringstyper (3 hp).
   

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Visa fördjupad kunskap i och förståelse för den centrala försäkringsrätten.
  • Identifiera grundläggande försäkringsrättsliga frågeställningar och visa fördjupad förmåga att göra kvalificerade bedömningar i situationer som förekommer i det praktiska rättslivet.
  • Tillämpa centrala försäkringsrättsliga regler samt visa fördjupad förmåga att använda olika tolknings och tillämpningsmetoder på försäkringsrättsliga problem.
  • Visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot den centrala försäkringsrätten och dess villkorsdrivna utveckling.
  • Att i skrift redovisa resultat av analyser inom det försäkringsrättsliga området.

   

  Undervisning

   

  Undervisningen sker i form av seminarier. Syftet med seminarierna är dels att introducera olika försäkringsrättsliga problemområden, dels att på grundval av studenternas kunskaper om juridisk metod och materiell rätt utveckla studenternas förmåga att identifiera såväl grundläggande som mera avancerade försäkringsrättsliga problem, att finna tillgängliga argumentationsvägar i fråga om dessa problem samt att utvärdera och ta ställning till vilka argument som bör ges företräde.

  Vid seminarierna förväntas studenterna att medverka aktivt, vilket medför att träning i muntlig framställning på ett naturligt sätt integreras i kursen. Träning i skriftlig framställning ges i form av en PM-uppgift som innebär att studenterna skall lämna in en promemoria för bedömning. Promemorian skall innehålla en rättslig analys av en försäkringsrättslig frågeställning som studenten själv formulerar. 

  Under kursen genomförs verksamhetsförlagda seminarier vid två olika tillfällen, det ena vid ett försäkringsbolag, det andra vid försäkringsrättsavdelningen på en advokatbyrå. Till detta kommer att åtskilliga seminarier, särskild de som gäller olika typer av försäkring, leds av jurister som är praktiskt verksamma i försäkringsbranschen. Sammantaget ger detta kursen en värdefull samverkan med det omgivande samhället.

   

  Obligatoriska moment

   

  Närvaro vid 85 % av seminarierna är obligatorisk. Vid seminarier som är verksamhetsförlagda fordras dock 100 % närvaro. Inlämning av en skriftlig promemoria är obligatorisk och räknas som del av examinationen. 

  Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.

   

  Examination

   

  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarieundervisningen, inlämning av promemoria samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning). Skrivtiden är fem timmar.


  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

  För godkänt resultat på kursen krävs dels närvaro vid seminarieundervisningen i den omfattning som angivits ovan, dels att en i rätt tid inlämnad promemoria blivit godkänd och dels godkänt resultat vid den skriftliga tentamen.

  Den skriftliga tentamen består av fem frågor beträffande kursens olika delmoment. För godkänt resultat krävs att poäng erhållits på samtliga frågor.

   

  Examinator

   

  Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast på institutionens hemsida. Vanligen schemaläggs kursen med flera seminarier i veckan. Seminariernas längd är normalt 2h.

  Se kurshemsidan för Försäkringsrätt.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  OBS! Har senare upplaga kommit vid kursstart skall den användas.
   

  • Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, Norstedts juridik, 4 uppl., 2019.
  • Falkman, Henric, Introduktion till försäkringsnäringsrätten, Jure Förlag, 2 uppl, 2019.
  • Lagerström, Företagsförsäkring, Norstedts juridik, 3 uppl., 2007.
  • Strömbäck, E.,Trafikskadelagen, Norstedts juridik, 9 uppl., 2019.

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: forrat@juridicum.su.se