Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus och geografi

  • 7,5 hp

Kursen introducerar nyckelbegrepp inom genusgeografi genom feministiska geografier och metodologier, ojämlika maktrelationer och genusprocesser (femininitet, maskulinitet och sexualitet). Lokala och internationella kontexter används för att belysa hur genusgeografier är konstruerade och upprätthålls med olika rumsliga och tidsmässiga utfall. Studenter uppmanas att kritiskt analysera hur genus genomsyrar det vardagliga livet genom en rad praktiska övningar i och om vardagliga rum och platser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.