Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genus och geografi

Kursen introducerar nyckelbegrepp inom genusgeografi utifrån feministiska geografier och metodologier, ojämlika maktrelationer och genusprocesser (femininitet, maskulinitet och sexualitet).

Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och genus, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.

Kursen ges nästa gång VT25.

 • Kursupplägg

  Lokala och internationella kontexter används för att belysa hur genusgeografier är konstruerade och upprätthålls med olika rumsliga och tidsmässiga utfall. Studenter analyserar kritiskt hur genus genomsyrar vardagslivet genom en rad praktiska övningar i och om vardagliga rum och platser.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar, övningar och workshop.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Undervisningsspråk: Engelska

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera genus och sexualitet i relation till geografisk kunskap.
  • kritiskt bedöma hur ojämna maktrelationer fungerar i lokala och internationella kontexter.
  • identifiera genusprocesser i offentliga och privata rum, och deras konsekvenser.
  • reflektera över feministiska metodologier inom kunskapsproduktion.

  Examination

  Examination sker genom hemtentamen, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. 

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition