Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsplaneringens praktiker

Inom kursen tillämpar du kunskaper och färdigheter från första året på Samhällsplanerarprogrammet. Du skriver en akademisk uppsats som bygger på data du samlar in under en fältkurs, i Sverige eller utomlands.

Samhällsplaneringens praktiker, 7,5 hp, är en del av Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, vid Stockholms universitet.

 • Kursupplägg

  Inom kursen genomförs fältstudier och uppsatsskrivande, vanligen gruppvis. Tema för respektive uppsatsprojekt är något som är relevant för samhällsplanering och aktuellt i den kommun som studeras. Det kan handla om pågående eller genomförd planering, dess organisation och processer.

  Kursen inleds med val av tema, litteratursökning, frågeformulering, metodval med mera. Därefter genomförs undersökningen på plats. Efter sammanställning och anlys av resultatet följer muntlig och skriftlig redovisning.

  Inom kursen ges en fältkurs under omkring fem dagar i en svensk region. Fältkursområde varierar från termin till termin. Vanligen inleds fältkursen med en introduktion om samhällsplanering i regionen. Därefter arbetar studentgrupperna med att samla in material till sina uppsatser i olika kommuner i regionen. Insamlingen görs genom till exempel enkäter, intervjuer och observationer. Varje grupp har en handledare som träffar gruppen innan, under och efter tiden i fält.

  Som ett alternativ ges en fältkurs i Berlin under cirka sju dagar, som en del av ett blandat intensivprogam (BIP) inom Erasmus+. Det övergripande temat är "Sustainable Transformation of Urban Regions in Europe". Fältkursen genomförs i samarbete mellan studenter och lärare från Rijksuniversiteit Groningen, Humboldt-Universität zu Berlin, Politecnico di Milano och Stockholms universitet.

  Blandade intensivprogram (BIP)

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktioner, seminarium, handledning och fältkurs.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna:

  • identifiera och formulera vetenskapliga problemställningar utifrån aktuell forskning och operationalisera dessa i uppsatsprojekt.
  • analysera utmaningar, intressekonflikter, formella och informella ansatser och processer inom samhällsplaneringens praktiker. 
  • ställa samman och skriftligt och muntligt presentera vetenskapliga studier och kritiskt granska egna och andras arbeten. 
  • inom givna ramar framställa ett vetenskapligt arbete samt förhålla sig kritisk till material och resultat.

  Examination

  Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av uppsats och granskning av andras arbete. 

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition