Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i samhällsplanering

Examensarbetet ger dig möjlighet till specialisering inom huvudområdet samhällsplanering – teoretiskt, metodiskt och tematiskt – och att utveckla din förmåga att arbeta självständigt med en vetenskaplig frågeställning.

Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp, är en del av år 3 på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, vid Stockholms universitet.

 • Kursupplägg

  Kursen består huvudsakligen av formulering, genomförande och presentation av ett självständigt vetenskapligt arbete, ett examensarbete för kandidatexamen inom samhällsplanering, där metod- och teorikunskaper tillämpas. Att granska andras examensarbeten är också en del av kursen.

  Kursen innehåller ett fåtal undervisningstillfällen. Därutöver ges individuell handledning.

  Undervisning

  Undervisningen består av introduktion, seminarier och handledning.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • formulera en problemställning med anknytning till behandlade teman inom tidigare kurser i samhällsplanering och operationalisera denna i ett självständigt vetenskapligt arbete, ett examensarbete förkandidatexamen inom samhällsplanering.
  • självständigt framställa ett vetenskapligt arbete.
  • tolka, analysera och relatera examensarbetets resultat till ett större vetenskapligt sammanhang, vilket innefattar aktuell forskning och bedömningar utifrån vetenskaplig teori, modeller och begrepp.
  • granska andras examensarbeten enligt de krav som ställs för examensarbeten i samhällsplanering på grundnivå.
  • i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten utifrån ett sådant normsystem.

  Examination

  Examination sker genom eget arbete och opposition på annan students arbete.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursen har två kursansvariga lärare. Johan Berg har huvudansvar för kursupplägg och betygsättning och Anders Rickegård för fördelning av handledare och seminarieordning.

  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition