Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskaplig GIS

På denna kurs lär du dig hur man med hjälp av GIS-teknologi kan nyttiggöra denna information för samhällsvetenskaplig analys.

Utvecklingen på IT-området har lett till en mycket snabb ökning av digitalt tillgänglig geografisk information. Geografiska informationssystem (GIS) används alltmer inom forskning och inom såväl privat som offentlig verksamhet i samhället.

 • Kursupplägg

  En lång rad datakällor, såsom satellitbilder, flygbilder, digitala GIS-skikt av skilda slag samt attributdata som kan kopplas rumsligt kommer användas. Avancerade rumsliga analyser med såväl vektor- som rasterbaserad data kommer att behandlas. En del av kursen utgörs av ett projektarbete. Effekterna av den nya teknologin i samhället kommer också behandlas.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar, seminarier och laborationer.

  Kursens språk är engelska.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • granska och analysera forskning inom fältet geografisk informationsbehandling.
  • kritiskt granska och reflektera kring metoder och källor som används inom GIS ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
  • självständigt välja statistiska rumsliga analysmetoder och analysera geografisk information med hjälp av GIS.
  • genomföra ett projektarbete med stegen: datafångst, bearbetning och analys samt skriftligt och muntligt presentera det.

  Examination

  Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbete.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition