Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap II

Det här är kursen du läser efter Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

MKV II

Fortsättningskursen i medie- och kommunikationsvetenskap ger fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod, teori och olika analytiska begrepp. Den ger bredare kunskaper om digitala medier och nyare medieformer. Här ingår bland annat populärkultur, internetkommunikation och sociala medier. Du får även lära dig flera metoder för att kritiskt analysera mediernas produktion, innehåll och publiker.

Vill du börja läsa Medie- och kommunikationsvetenskap ska du läsa Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

 • Kursupplägg

  Precis som i MKV 1 läser du fyra delkurser på 7,5 hp efter varandra. Du får betyg i delkurserna som sedan vägs samman till ett slutbetyg.

  Delkurser

  Delkurs 1: Strategisk kommunikation, 7,5 hp*

  Här får du lära dig vad strategisk kommunikation är, och hur myndigheter, organisationer, företag och stater på olika sätt kommunicerar målinriktat. Delkursen ger dig kritiska perspektiv på flera former av strategisk kommunikation, såsom propaganda, PR, politisk kommunikation och kriskommunikation. Under en särskild workshop med fokus på hållbarhetskommunikation får du också lära dig om ’greenwashing’, vilket ger dig möjlighet att agera med större hänsyn till miljön när du konsumerar.

  *Delkursen kallades tidigare "Information, propaganda, reklam och PR" (fr HT22 ersatt av Strategisk kommunikation)

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • förstå, redogöra för och bedöma strategiska kommunikationsverksamheters ekonomiska,  politiska, socialaoch kulturella förutsättningar,
  • kritiskt undersöka villkor för och konsekvenser av konkreta strategiska kommunikationsverksamheter- förstå, värdera och redogöra för etiska och politiska aspekter och gränsdragningar mellan delkursens olika fält, exempelvis public relations och politisk kommunikation.

   

  Delkurs 2: Populärkulturella världar

  Delkursen fokuserar på hur populärkulturen bidrar till att skapa identitet, gemenskap och föreställningar om världen. Forskning om medier och populärkultur behandlar exempelvis fiktion, kändisar, reality-tv och sociala medier, och studerar detta ur bland annat genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Under kursen får du lära dig att analysera populärkultur med hjälp av medieteorier.

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • förstå och redogöra för de viktigaste teoretiska perspektiven inom studiet av populärkultur
  • självständigt tillämpa relevanta teoretiska begrepp på ett eget utvalt mediematerial
  • genomföra ålagda uppgifter inom givna tidsramar.       

  Delkurs 3: Metodologi

  Den här delkursen ger dig olika verktyg för att kunna arbeta till exempel som medieanalytiker, omvärldsbevakare eller utredare. Du får lära dig grunderna i systematisk analys av medieinnehåll och medieanvändare, och du introduceras till kärnan i vetenskaplig verksamhet: det strukturerade utforskandet. Om du vill söka till vår kandidatkurs måste du ha ett godkänt betyg från denna delkurs.

  Denna kurs är del av "Särskild behörighet" till Kandidatkursen. Du måste alltså ha godkänt på denna delkurs för att bli behörig till Kandidatkursen.           

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • beskriva och förstå metoder för analys av medieinnehåll och publiker
  • beskriva och förstå begrepp inom vetenskaplig metod såsom reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och kvalitativa och kvantitativa metoder
  • tillämpa en för materialet lämplig metod på ett mediematerial utifrån konkreta forskningsproblem
  • framställa och visuellt presentera vetenskapliga modeller, tabeller, figurer och diagram.

  Delkurs 4: Digitala mediekulturer

  Under denna kurs fördjupas dina kunskaper om medier och kommunikation som vetenskapligt område, med särskilt fokus på digitala plattformar. Du kommer att möta några av våra forskare som föreläser om sina forskningsområden: suicidkommunikation, övervakningskultur och framtidens medier. Du får en introduktion till hur man kan tänka för att designa en vetenskaplig studie, och skriver en vetenskaplig text tillsammans med en studiekamrat.

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • redogöra för och diskutera aktuella praktiker och frågor i dagens digitala mediekulturer,- kritiskt reflektera över de centrala frågor, teorier och debatter som framväxten av nya medieteknologier hargett upphov till
  • redogöra för de specifika metoder som utvecklats för att studera internet och digitala medier i sitt sociala,kulturella och samhälleliga sammanhang,- söka, samla, värdera och kritiskt tolka information relevant för en mindre problemställning inom områdetdigitala mediekulturer
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom områdetsamt genomföra ett mindre skriftligt vetenskapligt arbete inom den givna tidsramen 
  • genomföra mindre analyser av innehåll och praktiker på internet utifrån de teorier och metoder som kursenbehandlar
  • skriftligt redogöra för och diskutera arbetets syfte, metod och resultat
  • muntligt och visuellt presentera sitt vetenskapliga paper inför grupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning.

  Seminarier och övningar är obligatoriska och kurskrav. Utformning av momenten som utgör kurskrav förtydligas i kursbeskrivning som informeras vid kursstart.

  • Strategisk kommunikation, 7,5 hp kurskrav: muntlig gruppresentation av workshop- och seminarieövningar.
  • Populärkulturella världar, 7,5 hp kurskrav: Två grupparbeten samt ett PM i grupp.
  • Metodologi 7,5 hp kurskrav: en tillämpningsövning i grupp som redovisas skriftligt och presenteras muntligt vid seminarium.
  • Digitala mediekulturer, 7,5 hp kurskrav: muntlig och visuell presentation av vetenskapligt paper (examinationsuppgiften) samt kamratopposition.

  Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Strategisk kommunikation, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.
  Populärkulturella världar, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom skriftlig hemtentamen.
  Metodologi, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom skriftlig salstentamen.
  Digitala mediekulturer, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom ett skriftligt vetenskapligt paper.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 
  A    = Utmärkt 
  B    = Mycket bra 
  C    = Bra 
  D    = Tillfredsställande 
  E    = Tillräckligt 
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt 
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter. Slutbetyg påhel kurs sätts genom att delkursernas bokstavsbetyg A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt.
  För att få slutbetyg på respektive delkurs krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt närvarokrav.
  Digitala mediekulturer, 7,5 hp
  Presentation av vetenskapligt paper kan inte kompenseras med annan uppgift utan kompenseras med presentation vid omtentamenstillfälle.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. 
  Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot detta. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
  f.    Komplettering av examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fåttbetyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
   

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Behöver du talböcker? Det kan ta 8 veckor att läsa in. Beställ i god tid!

  Har du läs- och skrivsvårigheter exempelvis och har ansökt i NAiS och beviljats stöd kan du få tillgång till talbokstjänst. Viktigt att du kollar igenom kurslitteraturlistan och ser efter om kursböckerna och texter finns inlästa eller är i elektronisk form som kan läsas av talsyntes. Annars måste du beställa inläsning.

  Läs mer om talböcker här

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
  Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap