Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljökommunikation

Vill du förstå hur medier och kommunikationsprocesser är med och formar vår kunskap om klimat och miljörelaterade problem? Kurs på engelska om miljökommunikation!

Foto: Anastasiya Modestova / Most Photos
Foto: Anastasiya Modestova / Most Photos

Kursen är tvärvetenskaplig och integrerar olika perspektiv på klimat och miljö. Den kombinerar frågor om planetär förändring med de roller som medier och kommunikationsprocesser har i kunskapsproduktionen om dessa.

Kursen behandlar frågeställningar om hur olika medier, såsom nyhetsmedier, film och sociala medier konstruerar kunskap och information om klimat och miljörelaterade problem.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och studentaktiva seminarier. Seminarierna innefattar såväl individuella och gruppövningar.

  Undervisning

  Undervisningsspråk är engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. 

   

  Examination

  Kursen examineras genom löpande inlämningar samt genom en avslutande hemtentamen. För mer detaljerad information, se kursbeskrivningen. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Examinationen sker på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten: - uppvisa grundläggande kunskap kring de frågeställningar och paradigm som är centrala i teorier om miljökommunikation. - utifrån tvärvetenskapliga perspektiv tillskansat sig grundläggande förståelse för relationen mellan kommunikation, medier och klimatfrågan. - uppvisa en förmåga att kritiskt och självständigt jämföra olika forskningsperspektiv och tillämpa dessa på miljö- och klimatrelaterade problem.

  Betygssättning

  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Underkänd, något mer arbete krävs F = Underkänd, mycket mer arbete krävs. c) De skriftliga målrelaterade betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande. d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 100%. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej. e) För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap
  Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap