Typteori, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till typteori med enkla och beroende typer, och hur den kan användas för att representera logiska system och bevis, samt hur dess bevis ger upphov till beräkningsbara funktioner. I den avslutande delen tas tillämpningar av typteori upp.

Typteori: Lambda-kalkyl, kontext, omdömen, enkla typer, induktiva typer. Operationell semantik: konfluens och normalisering. Curry-Howard-isomorfin. Martin-Löfs typteori: beroende typer, introduktions- och eliminationsregler, likhetstyper, universa. Brouwer- Heyting-Kolmogorov-tolkningen av logik. Meningsförklaringar. Semantik för beroende typer. Explicit substitution. Kategoriteoretiska modeller. Någon eller några av följande tillämpningsområden av typteori behandlas: homotopiteori, modeller för (konstruktiv) mängdteori och bevisassistenter.

Om ämnet: Matematik

Eftersom en matematisk teori alltid innebär att vissa slutsatser gäller under angivna förutsättningar, kan den principiellt inte säga något om den fysiska verkligheten. Icke desto mindre har matematiken blivit ett oumbärligt verktyg för en lång rad av ämnen, som astronomi, fysik, kemi, statistik och de tekniska vetenskaperna samt på senare tid även för ekonomi, biologi, olika beteendevetenskaper och datavetenskap.

Matematikens uppgift då det gäller tillämpningsämnena är dels att ställa begreppsbildningar till förfogande för en exakt och ändamålsenlig formulering av empiriska lagar, dels att ur de formulerade lagarna härleda konsekvenser, vilka bland annat kan användas för att finna bättre modeller av den verklighet man vill beskriva. Dessa uppgifter har med tiden blivit alltmer betydelsefulla.

Matematiken utvecklas ständigt genom en intensiv internationell forskning, nya teorier skapas och redan existerande förenklas och byggs ut.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Matematiska institutionen