Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sannolikhetsteori I

Matematisk statistik är den sammanfattande benämningen på den del av matematiken som studerar slumpmässiga och osäkra förlopp. Grunden för ämnet är sannolikhetsteori, och Sannolikhetsteori I är vanligen den första kursen som våra studenter läser i matematisk statistik.

Slumpmässighet är ett begrepp som används vardagligt för "oförutsägbara" fenomen. Syftet med denna kurs är att göra den studerande bekant med några av de vanligaste matematiska begrepp, modeller och analysverktyg som används för att matematiskt beskriva vardagliga begrepp som "slump", "osäkerhet", "spridning", "vanlighet" m.m. Kursinnehållet utgör en nödvändig grund för studier i statistik och fortsatta studier i sannolikhetsteori. Teoretiska genomgångar på föreläsningarna varvas med praktisk problemlösning vid räkneövningar och datorlaborationer.

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Matematik I, 30 hp.

Innehåll

Utfallsrum och händelse. Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet. Oberoende. Stokastiska variabler i en och flera dimensioner och deras fördelningar. Funktioner av stokastiska variabler. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, en teoridel som examineras med skriftligt prov, och datorlaborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer. Kursen har vanligen två föreläsningar i veckan, följda av räkneövning och handledningstid.

  Examination

  Teoridelen av kursen, som omfattar 6 hp, examineras med en salstentamen med betygsskala A-F. Datorlaborationerna, som omfattar 1,5 hp, examineras genom skriftliga inlämningar. För mer detaljer om examinationen, se kurshemsidan.

  För att få godkänt på kursen måste du ha godkänt på båda de ingående delarna. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på salstentamen.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Alm & Britton: Stokastik. Liber.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsidan

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt