Under utbildningen

Till dig som läser kurser eller program hos oss, här hittar du nyttig och viktig information under utbildningens gång.

På denna sida finns information om tentor, hederskodex och etiska riktlinjer, studentrepresentation, IT-resurser, vårt videoarkiv och vad du ska göra om du vill avbryta dina studier, ta studieuppehåll eller omregistreras.

För information som är bra att veta innan du börjar studierna, exempelvis om antagning, registrering, och att studera med funktionsnedsättning, se Ny student.

 

Schema, kurssidor och kurslitteratur

Länkar till schema hittar du i utbildningskatalogen, eller så kan du söka på kurskoden i TimeEdit. Du kan hitta information om kurslitteratur i utbildningskatalogen, men här finns också en samlad lista:

Lista över kurslitteratur vid Matematiska institutionen

De flesta av våra kurssidor finns på kurser.math.su.se. Det finns några undantag:

 • Kurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik är undantag, de har egna kurssidor på prep.math.su.se respektive utmanande.math.su.se.
 • Kurser som ges i samarbete med KTH kan ha sin kurssida och sitt schema hos KTH, i så fall hittar du information i utbildningskatalogen, eller så skickar vi ut information inför kursstart.
 

Tentamensinformation

Den vanligaste formen av examination är skriftlig tentamen i skrivsal, och här hittar du information om det. Andra former som muntlig tentamen, inlämningsuppgifter, laborationer och redovisningar förekommer också, antingen som komplement till skriftliga prov eller som enda examinationsform. Mer specifik information hittar du i så fall på kurshemsidan.

Tentamensschema Matematiska institutionen

Salstentamina administreras av universitetet centralt, och du kan läsa om hur du hittar skrivsalen här: Centralt administrerad tentamen

För att få delta i tentamensskrivningen måste ha anmält dig till tentamen i Ladok. Det går inte att komma oanmäld till tentamen, och vi accepterar inga sena anmälningar!

Om du inte kan anmäla dig har du troligen ingen aktuell registrering på kursen. Om du har en tidigare registrering, kontakta studentexpeditionen för omregistrering.

Om du får förhinder, avanmäl dig via Ladok.

När och hur kan jag anmäla mig?

Du anmäler dig via Ladok. Tentamensanmälan öppnas en månad innan tentatillfället och stängs kl 23:59 tio dagar före tentatillfället. (Obs att denna deadline has ändrats, för tentor innan 29/8 2022 var det åtta dagar innan.)

Undantag:

 • MM1003 Förberedande kurs i matematik: tentaanmälan sker via kurshemsidan.
 • Kurser vid KTH som ges av Stockholms universitet: du anmäler dig via KTH, se nedan.

Anmälan till tentamina vid KTH

Om du följer en kurs vid KTH som ges av Stockholms universitet ska du anmäla dig till tentamina via länkarna nedan.

Tentaperioder och anmälningstider vid KTH
Kurs i matematik eller beräkningsteknik
Kurs i datalogi

Studenter vid Stockholms universitet ska ta del av de regler som gäller för tentamensskrivningar.

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

I universitetets dokument Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå finns bland annat regler kring betygssättning och ändring av betyg.

Dessutom ska du som studerar vid Matematiska institutionen vara bekant med Matematiska institutionens hederskodex, som du kan läsa mer om lite längre ner på sidan.

Se även Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Bra att känna till inför skrivning

 • Om du behöver särskilt stöd måste du anmäla detta i god tid.
 • I vissa fall kan det gå att skriva tentamen på annan ort.
 • Ta med giltig legitimation! Om du inte kan legitimera dig kommer du inte att få skriva tentan.
 • Salstentor är anonyma, du kommer att få en anonymkod antingen vid anmälan eller vid skrivningstillfället, och det är bara den koden som är synlig till läraren när skrivningen rättas.

Tid och lokal för skrivningen

 • Skrivtiden för våra tentor är oftast 5 timmar. Mer tentamensinformation och instruktioner för hur du hittar skrivsal och placering hittar du här: Centralt administrerad tentamen

Efter skrivningen

 • Information om tentaåterlämning brukar meddelas på själva skrivningen. Vid frågor kontakta läraren.
 • Resultaten blir synliga via Ladok inom tre veckor.
 • Efter att du fått resultatet i Ladok kan du beställa din rättade tenta, och då skickar vi den till dig per e-post. Det kan ta uppemot en vecka efter att vi har fått tillbaka tentorna från examinatorn innan vi skickar ut dem. Beställ här: Formulär för att beställa tenta
 

Hederskodex, etiska riktlinjer och disciplinärenden

Du som studerar vid Matematiska institutionen ska känna till Naturvetenskapliga fakultetens etiska riktlinjer och Matematiska institutionens hederskodex, som är ett förtydligande och en komplettering av de fakultetsgemensamma riktlinjerna. Dessa gäller även vid andra former av examination än skriftlig tentamen, exempelvis datorlaborationer.

Hederskodex, etiska riktlinjer och disciplinärenden vid Matematiska institutionen

 

Dina rättigheter och skyldigheter som student

Som student vid Stockholms universitet har du rättigheter och skyldigheter som regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student

 

Studentrepresentation

Studenter som läser kurser hos Matematiska institutionen, Stockholms universitet, representeras av Matematiska studentrådet, MSR.

Studentrådets centrala syfte är att verka för ökat studentinflytande och finns representerade i alla viktiga beslutande organ som direkt eller indirekt har påverkan på utbildningen.

Du når MSR på msr@math.su.se.

MSR:s sida på kurser.math.su.se

Alla studentråd vid Stockholms universitet

Kursvärderingar är ett viktigt sätt för oss att få in information från dig som student om vad du tycker om kurser du läst. Kursvärderingar för varje kurs skickas ut till de som läst kursen snart efter att kursen tagit slut.

Kursrapporten är lärarens utvärdering av kurstillfället.

Gamla kursvärderingar och kursrapporter

 

IT-resurser och LaTeX

Avdelningen för IT och media ansvarar för IT-tjänster och support till studenter vid Stockholms universitet. Hos dem hittar du information om datorsalar i Frescati, skrivare och kopieringsapparater, IT-support, licenser och program som universitetet tillhandahåller, tillgång till trådlöst nätverk, med mera.

IT för studenter

Matematiska institutionen uppmuntrar dig som student att använda mjukvaran LaTeX för att skapa dokument med matematiskt innehåll. Om du inte använt LaTeX förut så kan Overleaf vara en bra plats att börja, både för att faktiskt skriva i LaTeX och för att hitta instruktioner.

Overleaf

Overleaf, How-to Guides

Här finns också en mer omfattande introduktion till LaTeX:

T. Oetiker, The not so short introduction to Latex

 

Videoarkiv

Här hittar du Matematiska institutionens arkiv med inspelade föreläsningar.

Online Video Interface, OVI, finns videoföreläsningar till Matematik I, Matematik II - Analys del A, Matematik II - Analys del B och Matematik II - Linjär algebra.

I vår Youtube-kanal finns ytterligare material som behandlar såväl innehåll i kurser som fristående ämnen.

Relevant videomaterial länkas också från respektive kurshemsida.

Videoarkivet är under ständig utveckling, och om du har åsikter om befintligt material eller förslag på något du gärna skulle vilja se så är vi tacksamma om du kontaktar oss på simon@math.su.se.

 

Avbrott, studieuppehåll och omregistrering

Här hittar du information om avbrott och studieuppehåll, och om att söka omregistrering, vilket krävs om du vill återuppta studierna efter en paus, eller om du behöver läsa om en kurs.

Du kan själv avbryta en kurs i Ladok, i fliken "Deltagande på kursen". Om mindre än tre veckor gått från kursstart så blir det ett tidigt avbrott, vilket innebär att registreringen tas bort och du kan söka kursen igen.

Du kan numera även avbryta program i Ladok. Då läggs avbrott också in på alla oavslutade kurser som ligger inom programmet.

Du kan inte få studieuppehåll på kurser, utan bara på program. Om du avser ta studieuppehåll ska du kontakta studievägledningen, och ange skälen till uppehållet. Du kan då beviljas återkomst i studierna efter uppehållet, vilket innebär att du garanterat får återuppta studierna.

Om du inte beviljas återkomst i studierna efter uppehållet, eller inte söker studieuppehåll, så kan det ändå gå att återuppta studierna i mån av plats. För att återuppta kurser där du har en tidigare registrering ska du ansöka om omregistrering, se nedan.

I vissa fall kan du skjuta upp studiestarten även innan du har påbörjat ett program. Du ansöker om detta hos Antagningen vid Stockholms universitet.

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du påbörjat en kurs men inte slutfört den, och vill återuppta kursen en senare termin, behöver du söka omregistrering. Omregistrering behövs särskilt för att du ska kunna anmäla dig till tentamen aktuell termin.

Du kan bara bli omregistrerad om du har en gammal registrering på samma kurs. Sök istället kursen på nytt via Antagning.se om

 • du var antagen men inte registrerade dig, eller
 • du var registrerad men gjorde tidigt avbrott, eller
 • kursen har ändrats så mycket att den har bytt kurskod sen du läste den.

För att du ska beviljas omregistrering krävs att vi har möjlighet att ta hand om extra studenter på den aktuella kursen. Detta kan variera från gång till gång.

Hur ansöker jag om omregistrering?

Inför terminsstart söker du omregistrering via ansökningsformulär, senare på terminen söker du per e-post.

Vi går igenom inkomna ansökningar kring terminsstart, men vi ger i regel ingen återkoppling, utan du ser i Ladok om du har blivit omregistrerad på den aktuella kursen.

Formulär för ansökan om omregistrering HT22

Ansökningsformulär för omregistrering HT22 finns nedan, de öppnar 1 juni. Det finns inga formulär för sommarens kurser, kontakta oss per mejl om du vill söka omregistrering på dessa.

Vi börjar handlägga ansökningar om omregistrering HT22 vecka 32. Om du söker omregistrering på Matematik I och behöver göra om seminariekursen, bör du ändå ansöka om omregistrering så tidigt som möjligt, för att öka chansen att få plats i en seminariegrupp.

Ansökan om omregistrering på Matematik I (MM2001) HT22

Ansökan om omregistrering på kurser i datalogi och beräkningsteknik HT22 (DA/BE-kod och MM5016) - stängd, se nedan

Ansökan om omregistrering på övriga kurser HT22 - stängd, se nedan

När formulären har stängt

Kontakta matematik-i@math.su.se (för Matematik I), svl-datalogi@math.su.se (för kurser i datalogi och beräkningsteknik) respektive studentexpedition@math.su.se (för övriga kurser) om du vill söka omregistrering.

Observera att beroende på i vilken del av terminen den aktuella kursen ges, kan du ha missat mycket undervisning, och vissa delar av kursen kanske inte går att slutföra när du hoppar på sent. Se efter hur mycket av kursen som redan gått innan du bestämmer dig för att söka omregistrering.

 

Kontakt

Studentexpeditionen
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
Arbetsmarknadsfrågor och karriärvägledning
På denna sida