Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA II: Andraspråksanvändning i sociala praktiker

Kursen ger en introduktion till andraspråksbruk i skrift och tal. Såväl pragmatiska som interaktionella perspektiv behandlas. Exempel på skriftliga och muntliga kommunikationssituationer hämtas från praktik och arbetsplatser. I samband med detta diskuteras etiska frågor kring datainsamling.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Andraspråksanvändning i sociala praktiker så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk II.

Kurspaket Svenska som andraspråk II »