Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, t.ex. texter och samtal i skola, samhälle och arbetsliv; språkpolitik och samspelet mellan språk och samhälle samt testning och bedömning av språkfärdighet.

Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Examensarbetet omfattar planering, genomförande, rapportering och försvar av det egna arbetet samt opposition på en annan students examensarbete. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk »