Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplig metod och statistik

Kursen avser att ge kunskaper om forskningsprocessens olika delar inom psykologiämnet, dvs förmågan att identifiera och analysera problem, formulera frågeställning, välja forskningsdesign, genomföra datainsamling, och analysera samt tolka resultat.

Kursen omfattar framför allt kvantitativ metodteori men även en orientering i kvalitativ metod ges liksom en kort introduktion till vetenskapsteori och forskningsetik. Stort fokus läggs på frågor kring validitet och reliabilitet.

Kursen tar även upp aspekter av mätning och datainsamling, en repetition av deskriptiv statistik ges, därefter fokuseras på hypotesprövande statistik (t-test, F-test, och Chi-två).

Vetenskaplig kommunikation samt användningen av statistikprogram på dator ingår också.

Kursen ger träning i att genomföra en vetenskaplig undersökning av en frågeställning inom psykologi, samt att kunna söka i vetenskapliga databaser och tillgodogöra sig aktuell forskning från primärkällor (vetenskapliga artiklar).

Kursen är obligatorisk inom Psykologi II - kurspaket samt på termin 5 av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp, men kan ej sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp, VT 2023 (284 Kb)

  Tips
  Filmade föreläsningar i statistik med Elsabet Borg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt handledning av mindre grupper.

  Undervisningen sker på svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs ska studenten:

  1. kunna redogöra för metodologiska begrepp och teorier, samt förklara, särskilja och tillämpa presenterad vetenskaplig metodik.
  2. kunna reflektera kring konsekvenser av beslut vid val av vetenskaplig metod, urvalsförfarande, undersökningsdesign och datainsamlingsmetod för såväl kvantitativa som kvalitativa data för erhållet resultat och för frågor som rör t.ex. replikering, inferens, kausalitet, reliabilitet och validitet.
  3. kunna förklara statistiska begrepp och termer.
  4. kunna utifrån en given forskningsdesign korrekt välja och använda presenterade statistiska analysmetoder, utföra beräkningarna och göra korrekta tolkningar och redovisningar av resultatet, enligt vetenskaplig praxis.
  5. kunna arbeta med något statistikprogram för presenterade statistiska analys-metoder och tolka erhållet resultat.
  6. kunna söka, värdera och tillgodogöra sig kunskap från vetenskapliga artiklar samt under handledning genomföra en mindre empirisk studie med tillämpningar av punkterna 1, 2 och 3 ovan, samt kunna avrapportera resultatet på ett förenklat men vetenskapligt korrekt sätt.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell inlämningsuppgift (empirisk ministudie) samt individuell skriftlig salstentamen i två delar. Den första tentamen examinerar vetenskaplig metod och den andra statistik.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema, VT 2023

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Grundnivå
  Studievägledare för övrig grundnivå, inkl Kandidatprogrammet PAO