Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp

Kursen behandlar aktuell teori och empiri rörande högre kognitiva funktioner med fokus på kognitiva kontrollfunktioner och deras neurala mekanismer.

Kursen ger fördjupade kunskaper om relationen mellan olika typer av högre kognitiva funktioner med fokus på exekutiva funktioner, beslutsfattande och metakognition. Kursen syftar också till att ge kunskap om individuella och åldersrelaterade skillnader i högre kognitiva funktioner.

Kursupplägg

Ur kursplanen: Dessa [kognitiva] kontrollprocesser, som ibland kallas exekutiva funktioner, antas utgöra basen för målinriktat beteende och förutsätta planering och samordning av komplexa intentioner. Denna typ av kognitiv kontroll är också ett centralt inslag i högre mentala aktiviteter, inklusive abstrakt tänkande och problemlösning, arbetsminne, autobiografiskt minne, självbild och socialt samspel. Många neuropsykiatriska symptom antas vara relaterade till brister i exekutiv kontroll. 

Kursanvisningar: Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp, HT 2019. (PDF)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Kurskrav/obligatoriska delar:

(a) Inlämning av diskussionsfrågor, senast dagen före seminariet

(b) Aktivt deltagande i seminarierna

(c) Ansvar för en seminariepresentation och -diskussion

Läs mer under Examination här nedan samt i kursanvisningarna.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna

  • redogöra för och tillämpa de teorier som gås igenom under kursen.
  • muntligen diskutera och problematisera teorier kring högre kognitiva funktioner och visa fördjupad förståelse av ämnesområdets metodologiska utmaningar.
  • relatera olika typer av högre kognitiva funktioner och tillämpa dessa på verkliga exempel.

Examination

Närvaro på seminarier är obligatorisk med max två missade tillfällen. För högre betyg erbjuds en kompletterande skriftlig tentamen.

Kursen examineras fortlöpande genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarierna, muntlig seminariepresentation samt salstentamen.

Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

För detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

Examinator

Professor Timo Mäntylä
E-post: timo.mantyla@psychology.su.se

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och annat material som görs tillgängligt genom lärplattformen Athena.

Se kursanvisningarna.

Kontakt

Kontaktuppgifter till examinator hittar du ovan under Kursupplägg och Examinator.

Studentexpedition
expeditionen@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Studievägledning
study-master@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen