Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetod och statistik

Forskningsmetod och statistik behandlar grunderna i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, deskriptiv och inferentiell statistik samt forskningsetik.

Kursen tar inom kvantitativ forskningsmetod upp undersökningsplanering, urvalsprinciper, olika aspekter av psykologisk testning (t.ex. reliabilitets- och validitetsfrågor) och datainsamlingsmetoder. Kursen tar även upp rapportskrivning och ger en översikt av principerna för kvalitativ forskningsmetod.

Statistikdelen är delvis en repetition men också en fördjupning av statistikundervisning som getts under tidigare terminer och innefattar centralmått, spridningsmått, fördelningsformer, grunderna för statistisk hypotesprövning, icke-parametriska metoder, parametriska metoder, olika effektstyrkemått, konfidensintervall och statistiska fallgropar.

Syftet med kursen är att utveckla det vetenskapliga förhållningssätt som studenten behöver för att på bästa sätt tillgodogöra sig den fortsatta utbildningen.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 3 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Forskningsmetod och statistik, 7,5 hp, VT 2024 (171 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och räknestugor. Delar av undervisningen är obligatorisk, detta specificeras i kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • avgränsa och operationalisera kvantitativa frågeställningar och kunna redogöra för vad som kännetecknar kvantitativa undersökningsmetoder (experiment, kvasi-experiment och icke-experiment) och vilka validitetsproblem som är förknippade med de olika metoderna
  • redogöra för testmetodikens grunder, i synnerhet hur man kan få en uppfattning om validitet och reliabilitet i psykologiska test
  • kunna redogöra för grunderna i kvalitativ undersökningsmetodik (syfte, urval, datainsamling, analys, validitet)
  • kunna redogöra för och tillämpa grundläggande forskningsetiska principer
  • kunna använda sig av deskriptiv och elementär inferentiell statistik, samt kunna använda relevanta datorprogram för att utföra dessa grundläggande statistiska analyser
  • kunna genomföra och rapportera om en miniundersökning och i arbetet med denna visa på teoretisk medvetenhet, metodologisk medvetenhet, självständighet och förmåga till god stilistisk utformning samt kunna följa de formaliakrav som anges i APA-manualen.

  Examination

  Examination sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov samt deltagande i laborationer.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet