Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredning och åtgärder avseende individen, 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer

Samtalsmetodik är basen för i princip allt psykologiskt arbete. Stödsamtal används för att upprätthålla funktion liksom i förebyggande syfte inom olika verksamheter såsom sjukvård, skola och socialtjänst.

Kursen har en tydlig professionsförberedande profil där tidigare träning i samtalsmetodik integreras med tillämpning i ett externt professionellt uppdrag.

Kursen centreras kring detta uppdrag som innebär ett stödsamtalsarbete med en gymnasieelev, under handledning i grupp av en erfaren psykolog.

Det handledda arbetet och träning i professionsfärdigheter är bärande inslag i kursen. Studenterna skall lära sig använda handledning som metod och form för kunskapsutveckling och kvalitetssäkring av eget arbete.

Kursen ger en introduktion till att ta emot ett professionellt uppdrag, att bedöma detta utifrån de förutsättningar som gäller, samt att avsluta och återlämna till samarbetspartners på ett professionellt sätt.

Kursen är en direkt förberedelse för psykologpraktikkursen följande termin.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen löper parallellt med övriga kursinslag under hela termin 5 och består av tre delar av inbördes lika vikt: stödsamtal med en gymnasieelev, handledning av extern psykolog i grupp samt studentens egen professionella utveckling.

  Kursanvisningar
  Utredning och åtgärder avseende individen, 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp, VT 2024 (317 Kb)

  Undervisning

  Undervisning sker i form av förberedande föreläsningar och videofeedbackundervisning i grupp samt handledning i liten grupp. Studenten skall regelbundet varje vecka under hela terminen bedriva klientarbete i form av stödsamtal med en tonåring i gymnasieskolans lokaler. Regelbunden handledning på klientarbetet ges i liten grupp av yrkesverksam erfaren legitimerad psykolog.

  All undervisning är obligatorisk, då denna är en förutsättning för klientarbetet. Godkänt resultat på den förberedande undervisningen är en förutsättning för att få påbörja klientarbetet.

  Detaljerad information finns i kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa stödsamtal i syfte att förebygga ohälsa och främja utveckling hos individen.
  • tillämpa generiska samtalsfärdigheter integrerat med stödsamtalsmetodik på ett professionellt sätt.
  • förstå handledningens funktion, samt använda handledningen på ett konstruktivt sätt.
  • identifiera, förstå och handskas med professionsetiska principer relevanta för uppdraget.
  • redogöra för och tillämpa kunskap om suicidbedömning av barn och unga.
  • identifiera och förstå de ramar som gäller för verksamheten, i samarbetet med berörda externa yrkesverksamma, liksom i handledningssituationen samt verka inom dessa ramar med respekt och hänsyn för andra berörda.
  • ta emot och reflektera över andras synpunkter, reflektera över egen prestation och professionellt utövande, samt identifiera eget behov av ytterligare kunskap.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • genomförda och godkända förberedande videofeedbackövningar.
  • genomförda och av handledare godkända stödsamtal med tonåring.
  • av handledare godkänt aktivt deltagande i handledningen.
  • beslut av examinator mot bakgrund av bedömningsunderlag ifyllt och signerat av handledare samt signerat av studenten.
  • en individuell skriftlig inlämningsuppgift utifrån kurslitteraturen i halvtid enligt anvisningar.
  • en individuell skriftlig samtalsprocessbeskrivning i slutet av kursen enligt anvisningar, sluttid sätts av handledaren.

  Underkännande under pågående kurs

  I normalfallet sätts betyg efter genomgången kurs. Vid särskilda fall kan dock ett underkännande komma i fråga under pågående kurs. Examinator kan underkänna en student i förtid - och således avbryta stödkontakten under pågående kurs - om handledare och examinator tillsammans gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt med klienter eller att det finns risk för att studenten i sin samtalsutövning kan skada annan person.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Matilda Frick, matilda.frick@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet