Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod

Kursen är en fördjupning inom arbets- och organisationspsykologi som forsknings-, arbets- och utvecklingsområde, utifrån relevanta kurser på grundläggande nivå inom psykologprogrammet.

Ämnets betydelse för psykologers yrkesutövande belyses utifrån fyra teman.

Det första är stress och hälsa. Där tar vi upp hur arbetets utformning får betydelse för individernas hälsa; arbetsplatsen som arena för att nå individer med insatser för att förbättra hälsovanor och välbefinnande, samt; hur detta påverkar deras prestation på arbetsplatsen.

Det andra är teamarbete, dess förutsättningar och hur teamprocesser påverkar organisationen och individerna, samt hur man kan skapa förutsättningar för effektivt teamarbete.

Det tredje är ledarskap - ett stort område inom arbets- och organisationspsykologi.

Det fjärde och sista området är urval. Ett område som har gamla rötter i psykologin, men även ett område där kunskapen utvecklas snabbt och för fram nya metoder och processer.

Inom de olika områdena ges möjlighet att närmare bekanta sig med metoder för analys och åtgärd avseende såväl individer och grupper som organisationer. Kursen består av både teoretiska och praktiska avsnitt där även kontakter med yrkesutövande psykologer ingår.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 7.

  Kursanvisningar
  Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp, VT 2022 (295 Kb)  (Ny version 5/1)

  Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp, HT 2021 (277 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen bygger på aktiv medverkan i seminarierna och att studenterna mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier på egen hand.

  Studenterna arbetar med fallmaterial samt att tillämpa principer för teamarbete och förhållningssätt visavi organisationer som undervisningen beskriver.

  Obligatorisk närvaro tillämpas för delar av undervisningen. Vilka dessa är framgår av kursanvisningar och schema.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och reflektera över teori, empiri och professionell praxis inom arbets- och organisationspsykologi, speciellt med fokus på områdena stress och hälsa, teamarbete, ledarskap samt urval.
  • applicera olika teorier för att förstå organisatoriska och psykologiska förhållanden som psykologen möter i sitt praktiska arbete.
  • analysera komplexa arbets- och organisationspsykologiska frågeställningar på individ, grupp och organisationsnivå.
  • identifiera och analysera vanliga frågeställningar/problem som psykologer inom arbete och organisation arbetar med, samt att kunna redogöra för metoder med vilka man kan arbeta med dessa frågeställningar.
  • utforma, koordinera samt implementera interventioner riktade mot individer och smågrupper, inom ramen för en organisatorisk kontakt.

  Examination

  Examinationen består av två moment. Dels inlämningsuppgifter i anslutning till kursens olika delar, dels en skriftlig tentamen som avslutar kursen.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet