Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod

Kursen är en fördjupning inom arbets- och organisationspsykologi som forsknings-, arbets- och utvecklingsområde, utifrån relevanta kurser på grundläggande nivå inom psykologprogrammet.

Ämnets betydelse för psykologers yrkesutövande belyses i två delkurser:

 • Urval, ledarskap och medarbetarbeteenden, 7,5 hp, och
 • Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, medarbetarbeteende och hälsa i organisationer, 7,5 hp.

Inom de olika områdena ges möjlighet att närmare bekanta sig med metoder för analys och åtgärd avseende såväl individer och grupper som organisationer. Kursen består av både teoretiska och praktiska avsnitt där även kontakter med yrkesutövande psykologer ingår.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 7.

  Kursanvisningar

  Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp, VT 2023 (388 Kb)

  Delkurser

  Delkurs 1: Urval, ledarskap och medarbetarbeteenden, 7,5 hp

  Delkursen ger fördjupade kunskaper avseende såväl urvalsproblematiken i arbetslivet som att skapa förutsättningar för ett effektivt och motiverande ledarskap. I en organisation sker alltid ett urval av medarbetare och ledare för att få den kompetens som krävs för organisationens uppgifter. Principerna för urval, och hur urvalsprocessen sker, och vem som ska väljas som ledare, och hur ledarskapet påverkar medarbetarnas motivation och hälsa redovisas utifrån evidensbaserad kunskap.

  Följande moment ingår i Delkurs 1 (mer detaljerad information i kursplanen):

  a. Urval

  b. Ledarskap och medarbetarbeteenden

  Delkurs 2: Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, medarbetarbeteende och hälsa i organisationer, 7,5 hp

  Delkursen ger fördjupade kunskaper avseende vikten av arbetets organisation och arbetsplatssäkerhet, medarbetarbeteende och hälsa i organisationer. Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetet där de ingår i olika sociala sammanhang och sätts att utföra olika aktiviteter och uppgifter. Detta kan ha både positiva och negativa konsekvenser för individen och organisationen beroende på: i) arbetssituationen i stort, arbetsplatssäkerhet, utformningen av arbetsuppgifterna och dess betydelse för individens motivation, stress, hälsa och välbefinnande, ii) hur arbetsplatssäkerhet, stress, hälsa och välbefinnande påverkar individers prestationer på arbetsplatsen.

  Följande moment ingår i Delkurs 2 (mer detaljerad information i kursplanen):

  c. Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet

  d. Medarbetarbeteenden och hälsa

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska inslag som rapporteras och ventileras i seminarieform.

  Deltagande vid arbete med inlämningsuppgifter och inlämning av skriftliga uppgifter samt deltagande vid de i schemat angivna undervisningstillfällena är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på i schemat angivna tillfällen är obligatorisk.

  Undervisning kan ske helt eller delvis på engelska, vilket framgår av kursens schema.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningen.

  Förväntade studieresultat

  Delkurs 1: Urval, Ledarskap och medarbetarbeteenden, 7,5 hp

  a. Urval

  För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna:

  • Utföra en arbetsanalys som kan ligga till grund en personspecifikation (kravprofil)
  • Välja lämpliga processer metoder/instrument som ska ligga till grund för urvalsbeslut
  • Bedöma effektiviteten i urvalet baserat på nyttoberäkningar
  • Redogöra för vilka psykologiska processer som ligger till grund för beslutsfattande vid anställning
  • Beskriva åtgärder för att minska sannolikheten för diskriminering
  • Beskriva åtgärder för att utvärdera urvalsprocessen.

  b. Ledarskap och medarbetarbeteenden

  För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna:

  • Beskriva hur ledarskap definieras, hur det uppstår och vilken funktion ledarskap har för organisationer
  • Redogöra för olika teoribildningar inom ledarskapsområde
  • Sätta ledarskap och följarskap i ett organisatoriskt sammanhang
  • Redogöra för forskningsstöd för ledarutveckling och ledarträning
  • Utforma ett lämpligt upplägg för ett ledarutvecklingsprogram samt dess uppföljning och effektutvärdering.

  Delkurs 2: Organisationspsykologi, arbetsplatssäkerhet, medarbetarbeteende och hälsa i organisationer, 7,5 hp

  c. Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet

  För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna:

  • Kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom säkerhetsforskningsområdet
  • Analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar i situationer av relevans för säkerhetsbeteenden och säkerhetstänkande i organisationer
  • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter så som situations-, händelse- och konsekvensanalyser, samt preventiva förändringsstrategier
  • värdera, kritiskt granska och ge återkoppling på vetenskapliga arbeten rörande psykologiska aspekter på risker, säkerhet och olyckor i arbetslivet.

  d. Medarbetarbeteenden och hälsa

  För godkänt resultat på momentet skall studenten kunna:

  • Beskriva, kontrastera och kritiskt granska teorier som förklarar förhållandet mellan enskilda anställdas hälsa, välbefinnande och arbete
  • Beskriv de grundläggande principerna för interventioner i arbetslivet
  • Utforma en utvärdering av en arbetsplatsinsats
  • Bedöma hur utformning och val av metod vid utvärderingar påverkar vilka slutsatser som kan dras av utvärderingen
  • Resonera om psykologens roll som konsult och utvärderare
  • Planera och utföra en ledarutvecklingsövning.

  Examination

  Delkurs 1: Urval, ledarskap och medarbetarbeteenden (7,5 hp) examineras genom skriftlig salstentamen.

  Delkurs 2: Organisationspsykologi, arbetsplatssäkerhet, medarbetarbeteende och hälsa i organisationer (7,5 hp) examineras genom skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet