Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Professionskurs

Professionskursen innehåller huvudsakligen ämnen som anlägger ett metaperspektiv på psykoterapeutiskt arbete. Syftet är att träna på självreflektion och ökad vidsynthet i professionsutövandet och att på ett metaplan reflektera över professionsroll och kontext.

Kursen består av följande delar:

Delkurs ett (5 hp) behandlar olika aspekter som påverkar psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete såsom grundprofessionernas betydelse, etik och juridik samt omvärldsfrågor om sexualiteter, kön och genus. Vidare behandlas den psykiatriska begreppsvärlden.

Delkurs två (3 hp) behandlar migration och psykoterapi, samt kunskap om andra psykoterapeutiska metoder än den egna.

Delkurs tre (2 hp) behandlar den egna professionella utvecklingen, samarbete med studenter med annan psykoterapiinriktning, samt hur organisatoriska faktorer påverkar psykoterapeutisk praktik. Som grund studeras etiska riktlinjer och FN:s dokument om de mänskliga rättigheterna.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på terminerna 1, 3 och 5.

  Delkurser

  Termin 1

  Innehåll: Psykiatrisk diagnostik, DSM, etik, juridik, samhälle, mänskliga rättigheter.

  Kursanvisningar:  Professionskurs, 5 hp, T1, HT 2022 (221 Kb)

  Termin 3

  Innehåll: Etnicitet, gemensamma falldragningar

  Kursanvisningar:  Professionskurs, 3 hp, T3, HT 2022 (218 Kb)

  Termin 5

  Innehåll: Organisation, falldragningar

  Kursanvisningar:  Professionskurs, 2 hp, T5, HT 2022 (277 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen för alla delkurser består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter.

  All undervisning har studentaktiva inslag och närvaro är obligatorisk, undantaget föreläsning om DSM på delkurs ett, samt de tillfällen som endast omfattar studenter med specialistinriktning, se kursanvisningar för delkurs ett och delkurs tre.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på delkurs ett ska studenten:

  • Visa fördjupad förståelse för etiska aspekter och ställningstaganden i den egna professionsrollen.
  • Visa fördjupad förståelse för den egna grundprofessionens framväxt och utformning.
  • Visa fördjupad kunskap om juridiska regelverk för ämnesområdet psykoterapi.
  • Visa fördjupad förståelse för relevanta samhällsförhållanden och liknande som påverkar individer och grupper.
  • Visa fördjupad förståelse och kunskap om psykiatrisk diagnostik.

  För godkänt resultat på delkurs två ska studenten:

  • Visa fördjupad förståelse för relevanta samhällsförhållanden och liknande som påverkar individer och grupper.
  • Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapiformer.

  För godkänt resultat på delkurs tre ska studenten:

  • Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapiformer, visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.
  • Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar med beaktande av de mänskliga rättigheterna.
  • Visa fördjupad förståelse för relevanta organisatoriska faktorer som påverkar individer och grupper.
  • Visa fördjupad förståelse för den egna professionen i en teoretisk kontext.

  Examination

  Delkurs ett examineras genom:

  • Deltagande i och presentation av grupparbete kring den egna grundprofessionen.
  • Enskild skriftlig examination av DSM.
  • Skriftliga reflektioner efter varje övrigt undervisningstillfälle enligt instruktioner i kursanvisning

  Delkurs två examineras genom:

  • Skriftlig reflektion efter varje undervisningstillfälle enligt instruktioner i kursanvisning.

  Delkurs tre examineras genom:

  • Skriftlig reflektion efter varje undervisningstillfälle enligt instruktioner i kursanvisning.
  • Ett för kursen avslutande, skriftligt och individuellt PM. Datum för detta lämnas i den tredje delkursens anvisningar.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Bo Vinnars, bo.vinnars@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Det går att söka fram och filtrera schema för specifik kurs, inriktning och termin på schema.su.se. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studievägledare - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer