Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Romanska språkens utveckling från latin

Den här kursen behandlar hur de romanska språken utvecklats från latinet ur ett språktypologiskt perspektiv. Du får lära dig metoder och teorier om språkförändring för att kunna reflektera över hur latinet förändrades fonetiskt, morfosyntaktiskt och lexikalt, för att så småningom mynna ut i dagens italienska, spanska, portugisiska och franska.

Map Romance Language World
Map "Romance Language World", by Firas el gharbi licensed under CC BY-SA 3.0

Den här kursen är på avancerad nivå och riktar sig till dig som har en kandidatexamen i språk eller lingvistik. Din kandidatexamen måste innehålla ett av språken franska, italienska, latin, spanska eller portugisiska. Kursen ges alltid under höstterminen och är obligatorisk för studenter som följer masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot något av de romanska språken. Undervisning och examination sker på engelska. Du kan läsa mer om den här kursen nedan.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Denna kurs  består av föreläsningar och seminarier. Du förbereder dig inför varje lektion med att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Kursmaterial, i form av tex övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om kursens genomförande och tydliga läsanvisningar. På  lektionen förväntas du delta aktivt och bidra till diskussionen. Under kursen kommer du att studera viktiga typologiska särdrag som karaktäriserar latinet, vulgärlatinet och de romanska språken. Du kommer att studera hur fonetik verbmorfologi, substantiv- och adjektivmorfologi och syntax förändrats utifrån teorier och metoder om språkförändring. Ett avsnitt behandlar även lexikala förändringar såsom derivationer och låneord.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen i slutet av kursen. I examinationen ingår även en muntlig del där du presenterar din skriftliga examination under ett seminarium.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Anders Bengtsson
  Michele Colombo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.