Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk vetenskapsteori och metod

Kursen behandlar några grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt om kunskapsbildning på empirisk väg samt statistisk problemlösning och modellering från ett tillämpat perspektiv. Ett genomgående tema i kursen är modellers roll inom den empiriska vetenskapen.

Kursen startar med några grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt om kunskapsbildning, t.ex. hur vetenskaplig kunskap genereras och förändras. Olika klassiska vetenskapsteoretiska ansatser relateras till olika statistiska metoder (t.ex. hypotestestning, Bayesiansk statistik, likelihoodmetoder), i syfte att belysa förhållandet mellan filosofiska frågor kring vetenskap och statistisk slutledning och bevis/resultat.

Vidare ger kursen en fördjupad förståelse av experimentella och icke-experimentella forskningsmetoder, framför allt med avseende på validitet, kausala slutsatser, kontroll av felkällor, hantering av confounders. Kursen ger också verktyg för att självständigt kunna granska vetenskapsteoretiska antaganden bakom olika statistiska metoder. Kursen diskuterar även etiska aspekter och statistikerns roll och ansvar gentemot uppdragsgivare, uppgiftslämnare, användare och det omgivande samhället.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.