Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativ forskningsmetod

Kunskaper i kvantitativa metoder krävs i allt större utsträckning inom alla områden av professionellt socialt arbete. Sådana kunskaper är inte bara nödvändiga för att förstå och tillämpa forskningsresultat i praktiken, utan också för att självständigt kunna planera och genomföra praktik- och policyrelevant forskning.

Syftet med kursen är att ge deltagarna färdigheter i beskrivande och analytisk statistik med relevans för såväl forskning i socialt arbete som det sociala arbetets praktik. Kursen inkluderar (1) grundläggande metoder för att organisera, summera och presentera data på ett lättförståeligt sätt, (2) en grundlig genomgång av multipel regressionsanalys med kontinuerliga och diskreta beroende variabler, effektmodifiering samt olika sätt att bedöma modellanpassning, (3) en begreppslig översikt av mer avancerade metoder som exempelvis flernivåanalys, överlevnadsanalys och strukturella ekvationsmodeller, samt (4) en diskussion kring olika forskningsdesigner och principer för kausalitet som förekommer inom kvantitativt inriktad socialvetenskaplig forskning.

 • Kursupplägg

  I kursplanen kan du se vad kursen innehåller och vad du förväntas lära dig av att gå den.

  Undervisning

  Kursen ges på halvfart och omfattar tio tillfällen. Lärare och deltagare träffas ungefär en gång per vecka. En betydande del av kursen ägnas åt datorbaserade tillämpningar i syfte att ge inblick i vilka möjligheter och begränsningar som olika typer av data och analystekniker erbjuder. Undervisning ges därför i huvudsak i form av lärarledda övningar i datasal (obligatorisk närvaro) där tyngdpunkten ligger på val, tillämpning och tolkning av olika varianter av multipel regressionsanalys. Kursen är arbetsintensiv och håller ett högt tempo vilket gör det svårt att arbeta parallellt med studierna. Den lärarledda undervisningen fungerar i huvudsak som komplement till kurslitteraturen. Då smågruppsdiskussioner utgör ett obligatoriskt inslag manar upplägget också till ett aktivt deltagande. För att kunna tillgodogöra sig undervisningen bör även tidigare förvärvade kunskaper i forskningsdesign och kvantitativ socialvetenskaplig metod repeteras innan kursstart.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Lars Brännström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Lars Brännström
  lars.brannstrom@socarb.su.se