Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt

  • 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om socialt arbete med äldre personer. Den behandlar aktuella teorier och begrepp inom socialt arbete med äldre personer, som delaktighet, självbestämmande, beslutsförmåga och aktivt medborgarskap. Kursen behandlar även aktuell forskning om hur lagstiftning och andra regelverk påverkar behovsbedömning och omsorgsinsatser riktade till äldre personer i ett jämförande nationellt och internationellt perspektiv, samt ansvarsfördelning och samarbete mellan olika aktörer inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupande intersektionella perspektiv på hur ålder samverkar med andra faktorer, som genus, etnicitet, klass, funktionsvariation och sexuell läggning, i syfte att problematisera hur arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete kan möjliggöra eller begränsa äldre personers delaktighet och inflytande. Centrala områden som behandlas är hur politisk styrning och arbetets organisering påverkar äldre personers delaktighet och självbestämmande i olika kontexter, som exempelvis i myndighetsutövning eller genomförandet av omsorgsinsatser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.