Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Integrerande examensarbete i psykoterapi

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursen behandlar kunskap om vetenskapligt skrivande av klinisk relevans inom området psykoterapi med inriktning mot socialt arbete. I kursen ingår färdigställande av en forskningsdesign med stöd av relevant forskningsfråga, problembeskrivning, metodförslag och diskussion om förväntade forskningsresultat. Kursen, som är den sista kursen i programmet avslutas med färdigställande av ett skriftligt självständigt forskningsarbete (uppsats) under handledning. I kursen behandlas centrala aspekter av författandet av en vetenskaplig uppsats, praktiska aspekter av att genomföra en forskningsstudie samt yrkets utveckling utifrån vetenskapliga principer.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen förväntas studenten kunna: 
  Presentera en genomförbar forskningsplan

  Delkurser

  PLAN, Forskningsplan 3 hp

  Innehåll: 

  • Tillvägagångssätt vid litteratursökning och analys av tidigare forskningsresultat
  • Teoretiska utgångspunkter och metodval i en forskningsdesign

  För godkänt betyg på delkursen ska studenten kunna:

  • Genomföra en kunskapsinventering över ett valt problemområde
  • Formulera en plan med forskningsproblem, syfte och relevant metodval

  Övriga kurskrav:

  • Godkänt deltagande i seminarier enligt lärarens anvisningar 

  UPPS, Självständigt skriftligt examensarbete (uppsats) för Psykoterapeutexamen i socialt arbete 12 hp

  Innehåll:

  • Forskningsetiska överväganden i genomförandet av ett uppsatsarbete
  • Konsekvenser av olika metodval
  • Genomförande av datainsamling
  • Presentation, analys och diskussion av resultat 

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

  • Diskutera etiska aspekter av forskningens genomförande och resultat
  • Diskutera och kritiskt granska olika metodval i forskningsprocessen
  • Redogöra för och diskutera datainsamling och analys av data
  • Analysera samt föra en diskussion om uppkomna resultat

  Övriga kurskrav:

  • Fullgjord handledning
  • Seminariedeltagande enligt lärarens anvisningar
  • Försvar av egen uppsats på seminarium.
  • Godkänd opposition på annan students uppsats.

  Undervisning

  Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och handledning.

  Handledning sker enskilt i direkt anslutning till uppsatsarbetet. 

  Varje enskild färdig uppsats skall ventileras på ett seminarium med en formaliserad opposition. Författaren skall vid detta tillfälle försvara sitt uppsatsarbete.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen som finns tillgänglig på kursens Athena sida senast en månad före kursstart.

  Undervisningsspråk: Svenska
   

  Examination

  Betygssättning på kursen sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning: Färdigställande av ett självständigt skriftligt examensarbete (uppsats).

  Examinationsuppgifter med betygsgraderingen U/G: Godkänd forskningsplan

  Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betyget E på det skriftliga självständiga examensarbetet, godkänd forskningsplan samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Grund för kursens betyg: Det sjugradiga delkursbetyget baseras på godkänd forskningsplan, uppfyllande av övriga kurskrav samt på betyget för det självständiga arbetet (uppsatsen).

  Konsekvenser av betyget Fx resp. F:

  En uppsats som fått betyget Fx kan kompletteras vid ett tillfälle inom 5 veckor från det att resultat meddelades. Om inte kompletteringen godkänns eller kommer in i tid kvarstår betyget Fx och ett provtillfälle är därmed förbrukat. Vid F resp. kvarstående Fx efter ej godkänd komplettering ska studenten lämna in en ny och väsentligt omarbetad uppsats för ny bedömning. Uppsatsen ska då läggas fram vid ett nytt examinationsseminarium och studenten ska göra en ny opposition. Nytt provtillfälle kan ske tidigast 5 veckor efter att resultat vid förra provtillfälle meddelades. Studenten kan lägga fram en uppsats vid max 5 provtillfällen. Som provtillfälle räknas varje inlämning av uppsats för bedömning.

  Se i övrigt institutionens gemensamma regler och riktlinjer för examination och omexamination.

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Katarina Piuva

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Beslut har ännu ej fattats om kurslitteratur.

 • Kontakt

  Katarina Piuva

  E-post: katarina.piuva@socarb.su.se