Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö, livsmönster och individ

Kursen behandlar individers handlingar och livsstilar som allt oftare betonas i diskussioner om miljöproblem och miljöpåverkan. I sina olika roller tilldelas individer ansvar för att delta i olika samhälleliga processer som har som målsättning att bidra med lösningar på komplexa miljöproblem.

Kursen ger fördjupade kunskaper i aktuell forskning om den roll som individer och konsumenter spelar i de miljö- och naturresurspraktiker som syftar till att lösa miljöproblem. Exempelvis diskuteras miljöbeteende i termer av kollektivt handlande samt förutsättningar och hinder för aktörer att agera kollektivt rationellt. Kursen behandlar aktuell forskning om lärande, attityder, handlingar och konsumtion. Den belyser individens roll i miljöpolitiken genom forskning om kunskap och lärande som påverkan eller förutsättning för miljövänliga handlingar och beslutsfattande samt resurser. Kursen tar upp forskning om attityder, värderingar, resurser och motivering för miljövänligt handlande. En viktig fokus är konsumenters kunskap om hållbar och politisk konsumtion samt medborgares attityder och värderingar som påverkan eller förutsättning för acceptans för olika miljöpolitiska styrmedel.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.